Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-11
Data wejscia w życie:2011-11-01
Data obowiązywania:2011-11-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 2011


Strona 1 z 11

Dziennik Ustaw Nr 226                — 13295 —                Poz. 1359


1359

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej2) Na podstawie art. 82 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) format i  tryb przekazywania przez banki i  spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w  formie dokumentu elektronicznego, informacji o  założonych i  zlikwidowanych rachunkach bankowych oraz rachunkach w  spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej, zwanej dalej „informacją o rachunkach”;

2) wzór informacji o rachunkach. § 2.

1. Informacja o rachunkach jest przekazywana w formie dokumentu elektronicznego, dla którego wymagane jest zachowanie formatu XML.

2. Wzór informacji o rachunkach określa załącznik do rozporządzenia.

3. Dokument elektroniczny, o  którym mowa w ust. 1, jest przekazywany przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe:

1) drogą teletransmisji albo

2) na nośniku CD-ROM lub DVD.

1)

§ 3.

1. Przekazywanie informacji o rachunkach odbywa się z  zachowaniem mechanizmów gwarantujących integralność i poufność.

2. Informacja o rachunkach jest przekazywana do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przez upoważnionych pracowników banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

3. Przekazywanie informacji o  rachunkach drogą teletransmisji odbywa się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Potwierdzenie otrzymania przesyłki następuje po potwierdzeniu autentyczności nadawcy na jego adres zwrotny.

4. Informacja o rachunkach przekazywana zgodnie z  § 2 ust.  3 pkt 2 może być doręczana za pośrednictwem:

1) operatora publicznego lub innego operatora w rozumieniu przepisów ustawy z  dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.4));

2) przedsiębiorcy posiadającego koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt

1.

5. Osoba doręczająca informację o rachunkach potwierdza jej przekazanie w  rejestrze prowadzonym w tym celu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt

1.

6. Informacja o rachunkach doręczana za pośrednictwem operatora, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, jest nadawana wyłącznie przesyłką poleconą na adres urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z  umieszczonym na przesyłce widocznym dopiskiem „Informacja o  rachunkach — w kancelarii nie otwierać”.

7. Warunki organizacyjno-techniczne przekazywania informacji o rachunkach wymagają wcześniejszego uzgodnienia w formie pisemnej z urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych. § 4.

1. Bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, w  przypadku stwierdzenia błędów w  doręczonej informacji o  rachunkach, niezwłocznie zawiadamia w formie pisemnej, że przekaże skorygo4)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w  dniu 1 czerwca 2011  r. pod numerem 2011/0264/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z  dnia 22 czerwca 1998  r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i  Nr  143, poz.  1199, z  2006  r. Nr  66, poz.  470, Nr  104, poz.  708, Nr  143, poz.  1031, Nr  217, poz.  1590 i  Nr  225, poz.  1635, z  2007  r. Nr  112, poz.  769, Nr  120, poz.  818, Nr  192, poz.  1378 i  Nr  225, poz.  1671, z  2008  r. Nr  118, poz.  745, Nr  141, poz.  888, Nr  180, poz.  1109 i  Nr  209, poz.  1316, 1318 i  1320, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  44, poz.  362, Nr  57, poz.  466, Nr  131, poz.  1075, Nr  157, poz.  1241, Nr  166, poz.  1317, Nr  168, poz.  1323, Nr  213, poz.  1652 i  Nr  216, poz.  1676, z  2010  r. Nr  40, poz.  230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016, Nr 186, poz. 1100 i Nr 199, poz. 1175.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  18, poz.  97 i  Nr  168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-08 poz. 1641

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-08 poz. 1640

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2006 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe jednorazowej informacji o otwartych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-07 poz. 1139

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez podmioty uczestniczące w rozliczeniach pieniężnych i rozrachunkach międzybankowych danych niezbędnych do dokonywania przez Narodowy Bank Polski oceny funkcjonowania rozliczeń pieniężnych i rozrachunków międzybankowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-18 poz. 89

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-25 poz. 1306

  Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.