Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-12
Data wejscia w życie:2011-11-05
Data obowiązywania:2011-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 226                — 13306 —                Poz. 1360


1360

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 14 września 2009 r. w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu (Dz. U. Nr  164, poz.  1308) w  załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§

1. Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zwany dalej „Funduszem”, działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, zwanej dalej „ustawą”, oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.”;

2) po § 16 dodaje się § 16a w brzmieniu: „§ 16a. Rada Funduszu, na wniosek Zarządu Funduszu, podejmuje decyzję, w  formie uchwały, o  dokonaniu wypłat środków gwarantowanych z  funduszy własnych w przypadkach, o których mowa w art. 16a ust. 2—4 ustawy.”;

3) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Funduszu zatwierdza, w formie uchwały, umowę o  utworzeniu umownego funduszu gwarantowania środków pieniężnych i  zasadach jego działania.”;

4) § 21 i 22 otrzymują brzmienie: „§

21. Zarząd Funduszu występuje z  wnioskiem o  przedłużenie terminu wypłat środków gwarantowanych w  sytuacjach, o  których mowa w art. 22 ust. 4 ustawy. §

22. Zarząd Funduszu, w formie uchwały, określa dzień utworzenia funduszu ochrony środków gwarantowanych w  sytuacji, o  której mowa w art. 25 ust. 1a zdanie trzecie ustawy. W  porozumieniu z  instytucją, o  której mowa w art. 2b ust. 3 ustawy, Zarząd Funduszu, w  formie uchwały, określa warunki przystąpienia oddziału instytucji kredytowej do systemu gwarantowania środków pieniężnych.”;

1)

5) uchyla się § 24 i 25;

6) § 26 otrzymuje brzmienie: „§

26. Zarząd Funduszu podejmuje decyzję, w formie uchwały, o wystąpieniu do Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o udzielenie Funduszowi kredytu krótkoterminowego, zgodnie z art. 16a ust. 5 ustawy, po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Funduszu, zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy.”;

7) w § 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Porozumienia w sprawie zakresu, trybu i form przekazywania informacji określone w  art. 38 ust.  5 ustawy wymagają, przed zawarciem przez Zarząd Funduszu, opinii Rady Funduszu.”;

8) w § 32 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) fundusz środków odzyskanych z  mas upadłości.”;

9) w § 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusz statutowy jest tworzony w  celu zapewnienia środków na nabycie rzeczowego majątku trwałego Funduszu oraz wypłatę środków gwarantowanych, zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy.”;

10) w § 34 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusz pomocowy jest tworzony w  celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu w  zakresie udzielania pomocy podmiotom objętym systemem gwarantowania oraz na wypłatę środków gwarantowanych, zgodnie z art. 16a ust. 3 ustawy.”;

11) w § 36: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Fundusz zapasowy jest tworzony w celu zapewnienia środków na pokrycie ewentualnych strat bilansowych, a  także na bieżącą realizację zadań statutowych Funduszu w  przypadkach, o  których mowa w  art. 16a ust. 4 ustawy.”, b) uchyla się ust. 5;

12) § 38 otrzymuje brzmienie: „§ 38.

1. Fundusz środków odzyskanych z  mas upadłości jest tworzony na potrzeby ewidencjonowania środków finansowych wykorzystywanych w celach określonych w art. 16a ust. 2 ustawy.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2009  r. Nr  144, poz.  1176, z  2010  r. Nr 140, poz. 943 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 781.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-28 poz. 1183

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 174

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-12-29 poz. 1240

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.