Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-12
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 226                — 13309 —                Poz. 1362


1362

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego Na podstawie art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967  r. o  powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z  2004  r. Nr  241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego (Dz. U. Nr  163, poz.  1580, z 2006 r. Nr 42, poz. 281 oraz z 2009 r. Nr 30, poz. 195 i Nr 108, poz. 906) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Decyzję w sprawie ogłoszenia zaciągu ochotniczego podejmuje Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.”;

1)

2) § 5 otrzymuje brzmienie: „§

5. W razie konieczności podjęcia natychmiastowego działania szef wojewódzkiego sztabu wojskowego może ogłosić zaciąg ochotniczy z  własnej inicjatywy, powiadamiając o  tym niezwłocznie Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poprzez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie: „§

11. W zależności od wykształcenia lub kwalifikacji posiadanych przez ochotników wojskowy komendant uzupełnień powołuje do czynnej służby wojskowej:

1) żołnierzy rezerwy — do jednostek wojskowych, zgodnie z aktualnymi potrzebami uzupełnieniowymi;

2) osoby niebędące żołnierzami rezerwy — do jednostek wojskowych prowadzących podstawowe szkolenie wojskowe.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2004  r. Nr  277, poz.  2742, z  2005  r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz.  1600, z  2007  r. Nr  107, poz.  732 i  Nr  176, poz.  1242, z  2008  r. Nr  171, poz.  1056, Nr  180, poz.  1109, Nr  206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz.  1474 i  Nr  219, poz.  1706, z  2010  r. Nr  107, poz.  679, Nr  113, poz.  745, Nr  127, poz.  857, Nr  182, poz.  1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz.  114, Nr  112, poz.  654, Nr  171, poz.  1016, Nr  185, poz. 1092 i Nr 187, poz. 1109.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.