Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-06
Data wejscia w życie:2011-11-05
Data obowiązywania:2011-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 226                — 13313 —                Poz. 1364


§ 7.

1. Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji zwraca po podpisaniu jeden egzemplarz protokołu z  przeprowadzonej kontroli, w  terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

2. W  przypadku odmowy podpisania protokołu z przeprowadzonej kontroli osoba upoważniona do reprezentowania organizacji przekazuje, na piśmie, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego protokołu.

3. Osoba upoważniona do reprezentowania organizacji może przed podpisaniem protokołu z przeprowadzonej kontroli zgłosić wyjaśnienia lub zastrzeżenia do ustaleń w nim zawartych. Wyjaśnienia lub zastrzeżenia zgłasza się na piśmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego protokołu.

4. W razie uwzględnienia w całości lub części zgłoszonych wyjaśnień lub zastrzeżeń zmienia się lub uzupełnia część protokołu z  przeprowadzonej kontroli, której one dotyczą. W  razie nieuwzględnienia wyjaśnień lub zastrzeżeń w  całości lub części, organizacji przekazuje się, na piśmie, informację zawierającą wskazanie przyczyn, z uwagi na które wyjaśnienia lub zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Informacja stanowi załącznik do protokołu z  przeprowadzonej kontroli.

§ 8.

1. W  przypadku stwierdzenia w  wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości dotyczących spełniania przez organizację warunków uznania, organizację tę informuje się o  wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia jej uznania.

2. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną stwierdzone nieprawidłowości inne niż określone w  ust.  1, organizacji przekazuje się wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia mające na celu usunięcie nieprawidłowości i  określające termin, w  którym te nieprawidłowości powinny być usunięte.

3. Organizacja informuje kontrolującego, w terminie wyznaczonym w  wystąpieniu pokontrolnym, o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych. §

9. Wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych jest określony w załączniku do rozporządzenia. §

10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Zmiana umowy spółki z o.o. będącej w organizacji

  Czy można zmienić nazwę (firmę) i zakres działalności Spółki, której umowa została 3 tygodnie wcześniej zawarta, ale jeszcze nie zgłoszona do KRS? Czy robi się (...)

 • Konsultacja związkowa wypowiedzenia

  Czy wyniki tzw. konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, przewidzianej w art. 38 k.p. mają dla pracodawcy charakter wiążący, niewiążący? (...)

 • Spółka z o.o. w organizacji

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby po zawarciu umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, a przed otrzymaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka mogła (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1732

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Komunikat UE z 2006-03-18 nr 67 poz. 28

  Organizacja międzybranżowa w sektorze świeżych owoców i warzyw [Zawiadomienie wydane na podstawie art. 19 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2200/96]

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-24 poz. 619

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.