Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-06
Data wejscia w życie:2011-11-05
Data obowiązywania:2011-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 226                — 13312 —                Poz. 1364


1364

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008  r. o  organizacji rynku rybnego (Dz. U. z  2011  r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres kontroli, o  których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i art. 13 ust. 3 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr  104/2000 z  dnia 17 grudnia 1999  r. w  sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i  akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198), zwanych dalej „kontrolą”, i tryb przeprowadzenia kontroli;

2) wzór upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. § 2.

1. Kontrolę przeprowadza się jako kontrolę planową albo doraźną.

2. Kontrolę planową przeprowadza się w zakresie spełniania przez organizację producentów, związek organizacji producentów lub organizację międzybranżową, zwanych dalej „organizacją”, warunków uznania.

3. Kontrolę doraźną przeprowadza się w przypadku powzięcia wiadomości o występowaniu nieprawidłowości w zakresie wskazanym w ust. 2. § 3.

1. Kontrolę planową przeprowadza się po zawiadomieniu organizacji, na piśmie, o  terminie wszczęcia kontroli, nie później niż na 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia.

2. W przypadku kontroli doraźnej można odstąpić od zawiadomienia organizacji o  terminie wszczęcia kontroli.

3. Zawiadomienie o terminie wszczęcia kontroli zawiera określenie zakresu przedmiotowego kontroli. § 4.

1. Przed przeprowadzeniem czynności kontrolnych kontrolujący może wezwać organizację, na piśmie, do przekazania informacji dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku stwierdzenia braków w przekazanych informacjach dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli wzywa się organizację, na piśmie, do uzupełnienia wskazanych braków, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

1)

§ 5.

1. W ramach kontroli przeprowadza się czynności kontrolne:

1) w siedzibie organizacji;

2) w innych miejscach wykonywania przez organizację działalności lub na statku rybackim członka organizacji.

2. Można odstąpić od przeprowadzania czynności kontrolnych w miejscach wymienionych w ust. 1, jeżeli na podstawie informacji dotyczących zakresu przedmiotowego kontroli, dostępnych kontrolującemu, nie stwierdzono nieprawidłowości uzasadniających potrzebę przeprowadzenia kontroli w miejscach wymienionych w ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, kontrola ogranicza się do sprawdzenia informacji dostępnych kontrolującemu. § 6.

1. Protokół z przeprowadzonej kontroli zawiera:

1) nazwę organizacji, jej siedzibę i adres oraz imiona i nazwiska osób upoważnionych do jej reprezentowania;

2) imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę oraz daty i  numery wydanych upoważnień do wykonywania czynności kontrolnych;

3) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;

4) określenie okresu objętego kontrolą;

5) opis stwierdzonego w  wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ewentualnych nieprawidłowości;

6) wskazanie dokonanych ustaleń;

7) pouczenie osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu lub odmowy jego podpisania oraz adnotację o stanowisku zajętym przez kontrolującego wobec tych zastrzeżeń lub odmowy podpisania protokołu;

8) omówienie dokonanych w  protokole poprawek, skreśleń i uzupełnień;

9) adnotację o  przekazaniu protokołu osobie upoważnionej do reprezentowania organizacji;

10) datę sporządzenia protokołu i zastrzeżenie, że protokół służy tylko do użytku służbowego;

11) spis załączników.

2. Protokół z  przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust.  2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

 • Sp. z o.o. w organizacji a wystawianie faktur

  Czy spółka z o. o. w organizacji możne wystawiać faktury?

 • Stowarzyszenie "w organizacji"

  Czy podobnie jak spółka z o.o., stowarzyszenie może skutecznie i w pełnym zakresie wykonywać swoje statutowe zadania będąc "w organizacji"? Czy w ogóle istnieje taki (...)

 • Zmiana umowy spółki z o.o. będącej w organizacji

  Czy można zmienić nazwę (firmę) i zakres działalności Spółki, której umowa została 3 tygodnie wcześniej zawarta, ale jeszcze nie zgłoszona do KRS? Czy robi się (...)

 • Konsultacja związkowa wypowiedzenia

  Czy wyniki tzw. konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, przewidzianej w art. 38 k.p. mają dla pracodawcy charakter wiążący, niewiążący? (...)

 • Spółka z o.o. w organizacji

  Jakie warunki trzeba spełnić, aby po zawarciu umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego, a przed otrzymaniem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, spółka mogła (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1732

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Komunikat UE z 2006-03-18 nr 67 poz. 28

  Organizacja międzybranżowa w sektorze świeżych owoców i warzyw [Zawiadomienie wydane na podstawie art. 19 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 2200/96]

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-24 poz. 619

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.