Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-07
Data wejscia w życie:2011-11-05
Data obowiązywania:2011-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 226                — 13315 —                Poz. 1365


1365

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008  r. o  organizacji rynku rybnego (Dz. U. z  2011  r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) obszary o wystarczającej ważności, zgodnie z kryteriami określonymi w art. 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 2318/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w  zakresie uznawania organizacji i  zrzeszeń producentów w  sektorze rybołówstwa i  akwakultury (Dz. Urz. WE L 313 z 30.11.2001, str. 9; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 263);

2) kryteria uznawania obszaru produkcyjnego za wystarczająco duży, o  których mowa w  art. 1 ust.  5 zdanie pierwsze rozporządzenia, o  którym mowa w pkt 1, w odniesieniu do chowu lub hodowli organizmów wodnych lub połowów ryb w wodach śródlądowych. §

2. Obszarem o  wystarczającej ważności, o  którym mowa w § 1 pkt 1, jest:

1) województwo pomorskie, z wyłączeniem obszaru Zalewu Wiślanego;

2) województwo zachodniopomorskie, z  wyłączeniem obszaru Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i jeziora Dąbie;

3) Zalew Wiślany;

4) Zalew Szczeciński, Zalew Kamieński i  jezioro Dąbie;

5) port lub przystań rybacka, w których w roku połowowym poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o uznanie organizacji producentów, wyładowano co najmniej 20% całkowitych wyładunków w  polskich portach i  przystaniach ryba1)

ckich w  tym roku połowowym — na podstawie danych dotyczących wyładunków potwierdzonych przez ośrodek monitorowania rybołówstwa, o którym mowa w  art. 9 ust.  7 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr  847/96, (WE) nr  2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr  2166/2005, (WE) nr  388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 1098/2007, (WE) nr  1300/2008, (WE) nr  1342/2008 i  uchylającego rozporządzenia (EWG) nr  2847/93, (WE) nr  1627/94 oraz (WE) nr  1966/2006 (Dz. Urz. UE L 343 z 22.12.2009, str. 1);

6) obszar, na którym są prowadzone połowy dalekomorskie. §

3. Obszar produkcyjny, o  którym mowa w  § 1 pkt  2, jest uznawany za wystarczająco duży, jeżeli w  roku połowowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów sprzedaż przez grupę producentów karpi albo pstrągów, albo innego gatunku organizmów wodnych — w odniesieniu do którego organizacja producentów wystąpiła o  uznanie — stanowiła co najmniej 25% całkowitej sprzedaży danego gatunku ryb na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dane dotyczące sprzedaży są ustalane na podstawie sprawozdań sporządzanych na potrzeby statystyki publicznej, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.2)). §

4. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz.  769, z  1998  r. Nr  99, poz.  632 i  Nr  106, poz.  668, z  2001  r. Nr  100, poz.  1080, z  2003  r. Nr  217, poz.  2125, z  2004  r. Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  163, poz.  1362, z  2006  r. Nr  170, poz.  1217, z  2007  r. Nr  166, poz.  1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr  47, poz.  278 i  Nr  76, poz.  489 oraz z  2011  r. Nr  131, poz.  764, Nr  139, poz.  814, Nr  171, poz.  1016 i  Nr  204, poz. 1195.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2004-10-14 nr 315 poz. 28

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1767/2004 z dnia 13 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2318/2001 w zakresie uznawania organizacji (...)

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-23 poz. 1732

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-02 poz. 92

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie warunków wypowiedzenia członkostwa w organizacji producentów owoców i warzyw oraz okresu, w którym występujący z organizacji producentów owoców i warzyw nie będzie mógł przystąpić do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-24 poz. 1522

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie warunków przystąpienia osób prawnych i osób fizycznych niebędących producentami owoców i warzyw do organizacji producentów

 • Legislacja UE z 2005-02-11 nr 39 poz. 9

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 219/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 919/94 ustanawiające szczegółowe zasady (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.