Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-10-21
Data wydania:2011-10-07
Data wejscia w życie:2011-11-05
Data obowiązywania:2011-11-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 226                — 13316 —                Poz. 1366


1366

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 7 października 2011 r. w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych Na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki, tryb i  terminy przechowywania i  przekazywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych, a także warunki i tryb ich niszczenia po upływie okresu przechowywania. §

2. Użyte w rozporządzeniu skróty oznaczają:

1) Kms — repertorium służące do rejestrowania spraw o egzekucję należności sądowych;

2) Kmp — repertorium do rejestrowania spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się;

3) Km — repertorium do rejestrowania pozostałych spraw;

4) Oz — wykaz do ewidencjonowania spraw z  elementem zagranicznym. §

3. Akta spraw oraz zamknięte urządzenia ewidencyjne dzieli się na dokumentację stanowiącą materiały archiwalne oznaczaną kategorią A, zwaną dalej „dokumentacją kategorii A”, i  dokumentację niestanowiącą takich materiałów, oznaczaną kategorią B, zwaną dalej „dokumentacją kategorii B”. §

4. Dokumentację kategorii A po upływie okresu przechowywania przekazuje się do właściwego archiwum państwowego. §

5. Dokumentacja kategorii B po upływie okresu przechowywania podlega zniszczeniu. § 6.

1. Do dokumentacji kategorii A zalicza się akta spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o egzekucję z udziałem Skarbu Państwa;

3) o egzekucję w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej;

4) w  których wartość egzekwowanego roszczenia, w  dniu złożenia wniosku o  egzekucję, przekracza dwutysięczną krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów;

1)

5) uznanych przez komornika za mające wyjątkowe znaczenie ze względu na: a) materiał zebrany w sprawie, b) występujące w sprawach osoby, c) charakter spraw, zwłaszcza tych o  znaczeniu bezprecedensowym, d) oddźwięk społeczny.

2. Poza aktami spraw wymienionych w  ust.  1 komornik zalicza do dokumentacji kategorii A:

1) akta co najmniej pięciu spraw z  każdego roku i  z  każdego rodzaju egzekucji, a  w  szczególności z egzekucji ze statków morskich, prawa z patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego, prawa z  rejestracji znaku towarowego, prawa z  rejestracji topografii układu scalonego oraz z  przedmiotów o  wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

2) wszystkie akta spraw z  repertorium Kms, Kmp i Km z wybranego przez siebie tygodnia z każdego roku.

3. Akta spraw niewymienione w  ust.  1 i  2 zalicza się do dokumentacji kategorii B. § 7.

1. Do dokumentacji kategorii A zalicza się następujące zamknięte urządzenia ewidencyjne:

1) repertoria;

2) wykazy akt spraw i urządzeń ewidencyjnych przekazanych do archiwum państwowego;

3) wykazy alfabetyczne stron;

4) wykazy Oz;

5) wykazy zniszczonych akt spraw i urządzeń ewidencyjnych, zaliczonych do kategorii B;

6) wykazy akt spraw i urządzeń ewidencyjnych przekazanych przez komorników do Krajowej Rady Komorniczej.

2. Do dokumentacji kategorii B zalicza się księgi pomocnicze oraz inne wykazy niewymienione w ust. 1. Rozdział 2 Terminy przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych § 8.

1. Okres przechowywania akt spraw oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych liczy się od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w  którym zakończono postępowanie lub zamknięto urządzenie ewidencyjne.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2007  r. Nr  25, poz.  162, Nr  44, poz. 288, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 769, z 2009 r. Nr 26, poz.  156, Nr  81, poz.  687, Nr  105, poz.  879 i  Nr  223, poz.  1777, z  2010  r. Nr  40, poz.  228, Nr  155, poz.  1038 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1366 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1365 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie ustalenia obszarów uznawania organizacji producentów

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1364 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 października 2011 r. w sprawie kontroli organizacji producentów, związków organizacji producentów i organizacji międzybranżowych funkcjonujących na rynku rybnym

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1363 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1362 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania zaciągu ochotniczego

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1361 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1360 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1359 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2011 r. w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1358 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1357 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 226, poz. 1356 z 20112011-10-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.