Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1397 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-08
Data wydania:2011-09-19
Data wejscia w życie:2011-11-23
Data obowiązywania:2011-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1397 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 236                — 13724 —                Poz. 1397


1397

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.  123 ust.  10 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o  Służbie Celnej (Dz. U. Nr  168, poz. 1323, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 11 maja 2010 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 88, poz. 573) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Funkcjonariusz pełniący służbę w  urzędzie, w  rozumieniu art.  24 ust.  1 ustawy, składa oświadczenie w wyznaczonej przez kierownika urzędu komórce organizacyjnej jednostki orga1)

nizacyjnej Służby Celnej, o  której mowa w art. 22 pkt 2 ustawy, właściwej dla składającego oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Osoba przyjmująca oświadczenie zamieszcza na kopercie numer, pod którym oświadczenie zostało zarejestrowane zgodnie z  odrębnymi przepisami.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§

6. Oświadczenia są przechowywane w  komórkach organizacyjnych, w których zostały złożone.”;

4) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322, Nr 73, poz. 390, Nr 117, poz. 677, Nr 134, poz. 779 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1397 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1405 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1404 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1403 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1402 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1401 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1400 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1399 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1398 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1396 z 20112011-11-08

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 398

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków składania przez funkcjonariusza celnego oświadczenia o stanie majątkowym oraz wzoru oświadczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-25 poz. 399

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-03 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-21 poz. 1604

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-07 poz. 418

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1999 r. w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy i pracowników Inspekcji Celnej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.