Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1400 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-08
Data wydania:2011-10-20
Data wejscia w życie:2011-11-23
Data obowiązywania:2011-11-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1400 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 236                — 13740 —                Poz. 1400


1400

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 20 października 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa szczegółowy sposób ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Rezerw Materiałowych, zwanej dalej „Agencją”. § 2. Nadwyżkę środków finansowych Agencji stanowią środki finansowe pochodzące ze źródeł, o których mowa w  §  3 ust.  1, niewykorzystane w  danym roku budżetowym. § 3.  1.  Przy ustalaniu nadwyżki środków finansowych Agencji uwzględnia się przychody Agencji

1)

pochodzące z innych źródeł niż budżet państwa, uzyskiwane:

1) ze sprzedaży rezerw strategicznych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i  produktów naftowych dokonywanej w  ramach czynności innych niż wymiana, zamiana rezerw lub wymiana bądź odtwarzanie zapasów państwowych;

2) ze świadczonych przez Agencję usług magazynowych i innych usług;

3) z tytułu darowizny;

4) z innego tytułu. 2. Środki finansowe z tytułu nadwyżki finansowej są gromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym Agencji. §  4.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Gospodarki: wz. D. Bogdan

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz.  1020, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1400 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1405 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1404 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania posiłków i napojów przez cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających w areszcie w celu wydalenia oraz wartości dziennej normy wyżywienia

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1403 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności funkcjonariuszy Straży Granicznej za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1402 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wartości dziennej normy wyżywienia oraz rodzaju diet wydawanych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1401 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1399 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1398 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany obszaru składu wolnocłowego na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław-Strachowice

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1397 z 20112011-11-08

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1396 z 20112011-11-08

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-24 poz. 1156

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Nieruchomości Rolnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1081

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-17 poz. 575

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Agencji Mienia Wojskowego

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-15 poz. 1248

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

 • Dziennik Ustaw z 2011-01-13 poz. 51

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Narodowego Centrum Nauki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.