Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1430 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-10
Data wydania:2011-09-16
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1430 z 2011


Strona 1 z 12

Dziennik Ustaw Nr 240                — 13925 —                Poz. 1430


1430

USTA WA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym1) Art. 

1. W  ustawie z  dnia 6 czerwca 1997  r. — Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 561: a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: „§ 1a. W wypadku wyroku przejętego do wykonania w Rzeczypospolitej Polskiej prośbę o  ułaskawienie przedstawia się sądowi, który orzekł w pierwszej instancji o przejęciu wyroku do wykonania.”, b) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. Sąd, o którym mowa w § 1 i 1a, powinien rozpoznać prośbę o ułaskawienie w ciągu 2 miesięcy od daty jej otrzymania.”;

2) w art. 607s § 5 otrzymuje brzmienie:

1)

„§ 5. Wykonanie kary odbywa się według przepisów prawa polskiego. Przepisy rozdziału 66g stosuje się odpowiednio, z  wyjątkiem art.  611tg, art.  611ti §  2 i  3, art.  611tk, art. 611tm, art. 611to § 2 i art. 611tp.”;

3) po rozdziale 66e dodaje się rozdziały 66f—66i w brzmieniu: „Rozdział 66f Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności Art. 611t. § 1. W  razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu, sąd okręgowy, w  którego okręgu wydano orzeczenie, za zgodą skazanego, może wystąpić o  wykonanie orzeczenia bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem wykonania orzeczenia”, jeżeli przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary. § 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może nastąpić także na wniosek skazanego lub właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia. § 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, sąd kieruje do właściwego sądu lub innego organu:

1) państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym posiada stałe lub czasowe miejsce pobytu,

2) państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i  w  którym nie posiada stałego lub czasowego miejsca pobytu, lecz na podstawie prawomocnej decyzji będzie do niego wydalony po odbyciu kary lub zwolnieniu z zakładu karnego,

3) innego państwa wykonania orzeczenia, za zgodą właściwego sądu lub innego organu tego państwa — o ile skazany przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie, do którego skierowano wystąpienie.

Niniejsza ustawa dokonuje w  zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących decyzji ramowych:

1) decyzji ramowej Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008  r. o  stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności — w  celu wykonania tych wyroków w  Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 327 z 05.12.2008, str. 27);

2) decyzji ramowej Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008  r. o  stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w  celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i  obowiązków wynikających z  kar alternatywnych (Dz. Urz. UE L 337 z 16.12.2008, str. 102).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz.  1071 i  Nr  106, poz.  1149, z  2002  r. Nr  74, poz.  676, z  2003  r. Nr  17, poz.  155, Nr  111, poz.  1061 i  Nr  130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz.  889, Nr  240, poz.  2405 i  Nr  264, poz.  2641, z  2005  r. Nr  10, poz.  70, Nr  48, poz.  461, Nr  77, poz.  680, Nr  96, poz.  821, Nr  141, poz.  1181, Nr  143, poz.  1203, Nr  163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr  104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr  112, poz.  766, Nr  123, poz.  849 i  Nr  128, poz.  903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr  123, poz.  802, Nr  182, poz.  1133, Nr  208, poz.  1308, Nr  214, poz.  1344, Nr  225, poz.  1485, Nr  234, poz.  1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr  127, poz.  1051, Nr  144, poz.  1178, Nr  168, poz.  1323, Nr  178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr  7, poz.  46, Nr  98, poz.  626, Nr  106, poz.  669, Nr  122, poz.  826, Nr  125, poz.  842, Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  48, poz.  245 i  246, Nr  53, poz.  273, Nr  112, poz.  654, Nr  117, poz.  678,  Nr  142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135 i Nr 217, poz. 1280.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 240, poz. 1430 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.