Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1450 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-15
Data wydania:2011-10-05
Data wejscia w życie:2013-01-01
Data obowiązywania:2013-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1450 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 243                — 14407 —                Poz. 1450


1450

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego Na podstawie art.  52 ustawy z  dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593 oraz z 2011 r. Nr 133, poz. 768 i Nr 204, poz. 1195) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL — stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych — stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o  udostępnianie danych z  rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji — stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) tryb uzyskiwania zgody, o  której mowa w  art.  46 ust.  2 pkt  3 ustawy z  dnia 24 września 2010  r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”. § 

2. Organ właściwy do udostępnienia danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców lub rejestru PESEL występuje o  uzyskanie zgody, o której mowa w art. 46 ust. 2 pkt 3 ustawy, jeżeli o udostępnienie danych jednostkowych wnioskuje osoba lub jednostka organizacyjna, która wykazała interes faktyczny. Wystąpienie, na piśmie, kieruje się do osoby, o której dane wystąpił wnioskodawca.

1)

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 2, zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;

2) wskazanie danych jednostkowych, o których udostępnienie wnosi wnioskodawca;

3) informację o wskazanym przez wnioskodawcę celu, do którego udostępnione dane zostaną wykorzystane;

4) termin, w którym osoba, do której wystąpiono, powinna udzielić odpowiedzi wraz ze wskazaniem, że jego niedotrzymanie skutkować będzie odmową udzielenia zgody na udostępnienie jej danych jednostkowych. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni;

5) pouczenie, że zgoda na udostępnienie danych musi być udzielona na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem osoby, do której wystąpiono. § 

4. Wystąpienie doręcza się za pokwitowaniem przez operatora publicznego lub innego operatora pocztowego w  rozumieniu ustawy z  dnia 12 czerwca 2003  r. — Prawo pocztowe (Dz.  U. z  2008  r. Nr  189, poz. 1159, z późn. zm.2)). § 

5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.3) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2009  r. Nr  18, poz.  97 i  Nr  168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.  U. Nr  214, poz.  1353 oraz z  2010  r. Nr 105, poz. 667).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1450 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1453 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 października 2011 r. w sprawie trybu ustalania okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1452 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1451 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2011 r. w sprawie trybu przekazywania przez Komendanta Głównego Policji właściwym władzom innych państw informacji związanych z nabyciem broni lub amunicji i ich przywozem na terytorium tych państw oraz z przewozem broni lub amunicji przez ich terytorium

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1449 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1448 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków poruszania się po drogach pojazdów specjalnych, pojazdów używanych do celów specjalnych oraz pojazdów używanych w związku z przewozem pojazdów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej oraz pojazdów straży pożarnej biorących udział w akcjach ratowniczych, a także warunków przewozu osób pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz straży pożarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1447 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1446 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie zakresu i trybu realizacji programu naprawczego prowadzącego do uzyskania równowagi finansowej uczelni publicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1445 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia

 • Dziennik Ustaw Nr 243, poz. 1444 z 20112011-11-15

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego

porady prawne online

Porady prawne

 • Definicja przetwarzania danych

  Czy samo spojrzenie, wgląd, przeczytanie danych osobowych można zaliczyć do przetwarzania danych osobowych?

 • Udostępnienie danych dłużnika

  Czy udostępnienie danych dłużnika bez jego zgody osobie trzeciej w związku z cesją wierzytelności narusza ustawę o ochronie danych osobowych, a jeżeli tak, to co należy (...)

 • Rejestr zastawów rejestrowych

  Z czego składa się numer pozycji rejestru zastawów i gdzie to znależć? Jak wygląda postanowienie Sądu Rejonowego Wydział Rejestru Zastawów o wpis do rejestru zastawów (...)

 • Wykreślenie z rejestru spółki jawnej - koszt

  Ile kosztuje złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru spółki jawnej?

 • Ustalenie adresu dłużnika

  Firma otrzymała nakaz zapłaty dla jej dłużnika. Sąd przysłał pismo zobowiązujące do wskazania aktualnego adresu pozwanego, gdyż korespondencja wysyłana na adres (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-31 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-30 poz. 1710

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-15 poz. 1452

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-19 poz. 1153

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 308

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.