Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1465 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-17
Data wydania:2011-10-10
Data wejscia w życie:2011-12-02
Data obowiązywania:2011-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1465 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 246                — 14498 —                Poz. 1465


1465

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art.  1 ust.  2 ustawy z  dnia 27  października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.  U. z  2004  r. Nr  256, poz. 2571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

1)

§ 

1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie autostrad płatnych (Dz. U. Nr 121, poz. 1034) w § 1 uchyla się pkt

4. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2004  r. Nr  273, poz.  2703, z  2005  r. Nr  155, poz.  1297 i  Nr  172, poz.  1440, z  2006  r. Nr  12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 105, poz. 877, Nr 115, poz. 966, Nr 143, poz.  1164, Nr  157, poz.  1241 i  Nr  223, poz.  1776 oraz z 2011 r. Nr 222, poz. 1321 i Nr 234, poz. 1387.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1465 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1475 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1474 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1473 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1472 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1471 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1470 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1469 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1468 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1467 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1466 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2057

  Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o finansowaniu dróg publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-31 poz. 620

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-20 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wysokości i sposobu uiszczenia opłaty za udzielenie koncesji na budowę i eksploatację odcinków autostrad płatnych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-21 poz. 409

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych

 • Komunikat UE z 2009-07-16 nr 164 poz. 1

  Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE – Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.