Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1472 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-17
Data wydania:2011-11-03
Data wejscia w życie:2011-12-02
Data obowiązywania:2011-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1472 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 246                — 14528 —                Poz. 1472


1472

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych Na podstawie art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 168) zarządza się, co następuje:  § 1. Rozporządzenie określa: 

1) sposób prowadzenia ewidencji utrwalonych i  przechowywanych produktów rybnych, zwanej dalej „ewidencją”; 

2) szczegółowy zakres informacji zawieranych w ewidencji, w  tym o  ilości i  rodzajach utrwalonych i  przechowywanych produktów rybnych, a  także o poniesionych kosztach utrwalenia i przechowywania tych produktów.  § 2. Ewidencję prowadzi się w formie papierowej, w postaci księgi, i w formie elektronicznej.  § 3. 1. Wpisów w ewidencji dokonuje się chronologicznie.  2.  Wpisy w  ewidencji prowadzonej w  formie papierowej, w postaci księgi, są dokonywane czytelnie, pismem ręcznym lub maszynowym.  3. Strony księgi numeruje się kolejno.  4. W ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej zapis elektroniczny jest utrwalany i przechowywany na elektronicznym nośniku danych, który umożliwia niezwłoczny odczyt oraz wydruk całości lub części zapisanych danych.  § 4. Zmiany wpisu lub poprawienia błędu dokonuje się: 

1) w  ewidencji prowadzonej w  formie papierowej, w postaci księgi — przez:  a) skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie treści właściwej, z  zachowaniem czytelności dotychczasowego wpisu,  b) umieszczenie daty oraz czytelnego podpisu osoby dokonującej zmiany lub poprawki;

2) w ewidencji prowadzonej w formie elektronicznej — przez wpisanie:  a) treści właściwej, z  zachowaniem treści dotychczasowej,  b) daty dokonania zmiany lub poprawki oraz imienia i nazwiska osoby, która dokonała tej zmiany lub poprawki. 

1)

§ 5. Ewidencja jest prowadzona w sposób: 

1) zabezpieczający dane w niej zawarte przed utratą, zniszczeniem lub wprowadzeniem zmian przez osoby trzecie; 

2) umożliwiający uzyskanie miesięcznych i rocznych zestawień ilości utrwalanych, przechowywanych lub prywatnie składowanych produktów rybnych; 

3) obejmujący każdą kategorię produktów rybnych utrwalanych i  przechowywanych lub prywatnie składowanych.  § 6. W ewidencji zamieszcza się następujące informacje: 

1) nazwę, siedzibę i  adres organizacji producentów prowadzącej ewidencję; 

2) imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji producentów; 

3) datę i  godzinę rozpoczęcia utrwalania produktów rybnych przy użyciu określonej metody przetwarzania, a także datę i godzinę rozpoczęcia przechowywania lub prywatnego składowania tych produktów; 

4) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przyjmującego produkty rybne do utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania; 

5) miejsce utrwalania i przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych; 

6) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres członka organizacji producentów będącego producentem produktów rybnych; 

7) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres dostawcy produktów rybnych; 

8) daty i miejsca wystawiania produktów rybnych do sprzedaży; 

9) datę, godzinę i miejsce wycofania produktów rybnych; 

10) metodę i stopień utrwalenia produktów rybnych; 

11) warunki przechowywania lub prywatnego składowania produktów rybnych; 

12) datę i  godzinę zakończenia utrwalania i  przechowywania lub prywatnego składowania i ponownego wprowadzenia do obrotu produktów rybnych w celu sprzedaży; 

13) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy produktów rybnych po ich utrwaleniu i  przechowywaniu lub prywatnym składowaniu i ponownym wprowadzeniu do obrotu; 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1472 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1475 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1474 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1473 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1471 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1470 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1469 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1468 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1467 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1466 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1465 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Rolnik VAT-owcem

  Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych?

 • Wadliwe oznakowanie produktów żywnościowych

  Jakich elementów nie może zawierać oznakowanie produktów żywnościowych?

 • Sprzedaż produktów wytworzonych w ramach WTZ

  Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Równocześnie Stowarzyszenie prowadzi również Warsztaty Terapii Zajęciowej (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Wymagania dla kierowników aptek

  Jakie kwalifikacje musi posiadać kierownik apteki?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-24 poz. 1889

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1392

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu sprzedaży i wzoru deklaracji przejęcia produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-01-23 poz. 90

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1634

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 780

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów dokumentu sprzedaży i deklaracji przejęcia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.