Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1474 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-17
Data wydania:2011-11-04
Data wejscia w życie:2011-12-02
Data obowiązywania:2011-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1474 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 246                — 14531 —                Poz. 1474


1474

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 3 kwietnia 2009  r. o  wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z  udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.  U. Nr  72, poz.  619 i  Nr  157, poz. 1241) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i  terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i  zakresu rozliczeń w  ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz.  U. Nr  142, poz.  1163 oraz z  2010  r. Nr 110, poz. 734) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W  przypadku wystąpienia w  sprawozdaniu rocznym lub końcowym błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, instytucja zarządzająca może je poprawić, informując podmiot sporządzający sprawozdanie o wprowadzonych poprawkach.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. 1. Instytucje pośredniczące, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, oraz instytucja zarządzająca w odniesieniu do instytucji pośredniczącej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy, sporządzają i przekazują Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków.

2. Wzór poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków, o  którym mowa w ust. 1, przygotowany przez instytucję zarządzającą, umieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

3. Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków, o  których mowa w ust. 1, są przekazywane w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia każdego kwartału i  obejmują wydatki poniesione w każdym z kwartałów.

1)

4. Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, po dokonaniu wypłat pomocy przyznanej w zakresie wszystkich osi priorytetowych programu operacyjnego, sporządza i przekazuje instytucji zarządzającej zbiorcze poświadczenia poniesionych wydatków.

5. Wzór zbiorczego poświadczenia poniesionych wydatków, o którym mowa w ust. 4, przygotowany przez instytucję zarządzającą, umieszcza się na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

6. Zbiorcze poświadczenia poniesionych wydatków, o których mowa w ust. 4, są przekazywane w terminie 15 dni roboczych od dnia zakończenia każdego kwartału i obejmują wydatki poniesione w  każdym z kwartałów.

7. Jeżeli ze zbiorczego poświadczenia wydatków przekazanego po trzecim kwartale wynika, że suma środków finansowych przeznaczonych do wykorzystania w  danym roku kalendarzowym, zgodnie z  planem finansowym programu operacyjnego, nie została wykorzystana w  wysokości określonej w tym planie, instytucja zarządzająca może wezwać instytucję pośredniczącą do przekazania, w  terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania, dodatkowych poświadczeń kwalifikowalności poniesionych wydatków lub zbiorczych poświadczeń poniesionych wydatków za okres krótszy niż kwartał.”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Poświadczenie i  deklaracja wydatków oraz wniosek o  płatność okresową albo końcową, o  których mowa w  ust.  1, są sporządzane w  szczególności na podstawie zbiorczych poświadczeń poniesionych wydatków, o  których mowa w § 8 ust. 4, oraz na podstawie wyników kontroli przeprowadzanych przez instytucję zarządzającą lub inną instytucję upoważnioną do przeprowadzania kontroli.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1474 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1475 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1473 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1472 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1471 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1470 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1469 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1468 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1467 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1466 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1465 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-11 poz. 1192

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2009 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2013 poz. 738

  Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013"

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-26 poz. 313

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania przez instytucję zarządzającą kontroli w odniesieniu do instytucji pośredniczących oraz operacji realizowanych w ramach programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013”

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-29 poz. 512

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu sprawozdań dotyczących realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 oraz trybu i terminów przekazywania tych sprawozdań


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.