Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1475 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-17
Data wydania:2011-11-03
Data wejscia w życie:2011-12-02
Data obowiązywania:2011-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1475 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 246                — 14532 —                Poz. 1475


1475

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych Na podstawie art. 12 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996  r. o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  § 1. 1. Komisja orzekająca w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w  wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający wykonywanie zawodu lekarza, zwana dalej „komisją”, jest powoływana przez właściwą okręgową radę lekarską w drodze uchwały.  2. Komisja wydaje orzeczenie w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w  wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych, zwane dalej „orzeczeniem”, wywołanych w szczególności niepełnosprawnością, chorobą, w tym chorobą psychiczną, lub uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, leków lub środków odurzających.  3.  Okręgowa rada lekarska powołująca komisję ustala skład komisji i wyznacza jej przewodniczącego.  4. W skład komisji powołuje się lekarzy będących członkami właściwej okręgowej izby lekarskiej, wykonujących zawód lekarza co najmniej od 7 lat i posiadających specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.  5.  Przewodniczącym komisji jest członek okręgowej rady lekarskiej powołującej komisję, w  miarę możliwości posiadający specjalizację w odpowiedniej dziedzinie medycyny.  6. Członkiem komisji nie może być lekarz, który:  1) został zawieszony w  prawie wykonywania zawodu;  2) został ograniczony w  wykonywaniu określonych czynności medycznych;  3) został ukarany przez sąd lekarski karą wymienioną w art. 83 ust. 1 pkt 1—5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657); 

1) Minister

4) został ukarany przez sąd prawomocnym orzeczeniem o  zastosowaniu środka karnego w  postaci zakazu wykonywania zawodu w  formie wykonywania określonej działalności lub zajmowania określonych stanowisk;  5) jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia lekarza, którego dotyczy postępowanie;  6) pozostaje wobec lekarza, którego dotyczy postępowanie, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.  7.  O  powołaniu komisji okręgowa rada lekarska niezwłocznie powiadamia lekarza, którego postępowanie dotyczy.  8.  Przewodniczący komisji zawiadamia na piśmie lekarza o składzie osobowym komisji i wskazuje imię lub imiona, nazwisko oraz posiadane specjalizacje w dziedzinach medycyny każdego z członków komisji.  9.  Lekarz, którego dotyczy postępowanie, może złożyć wniosek o  wyłączenie członka komisji z  przyczyn wymienionych w ust. 6.  § 2. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, który w szczególności:  1) wyznacza terminy posiedzeń komisji i zaznajamia jej członków ze sprawą, w której jest prowadzone postępowanie i ma być wydane orzeczenie;  2) występuje do właściwych podmiotów leczniczych o przekazanie dokumentacji niezbędnej do wydania orzeczenia;  3) występuje do właściwych podmiotów leczniczych o przeprowadzenie badania lub obserwacji lekarza;  4) występuje o  wydanie dodatkowej opinii lekarza specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny;  5) zawiadamia lekarza, którego postępowanie dotyczy, o czasie i miejscu stawienia się przed komisją.  2. Termin stawienia się lekarza przed komisją wyznacza się tak, aby między doręczeniem lekarzowi zawiadomienia a  dniem stawienia się przed komisją upłynęło co najmniej 14 dni.  § 3. 1. Lekarz, którego dotyczy postępowanie, może wskazać lekarza niebędącego członkiem komisji jako swojego męża zaufania.  2. Mąż zaufania ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach komisji, z wyjątkiem wydania orzeczenia. 

Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 40, poz. 323, Nr 76, poz. 641 i Nr 219, poz. 1706 i 1708, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, Nr 107, poz. 679 i Nr 238, poz. 1578 oraz z  2011  r. Nr  84, poz.  455, Nr  106, poz.  622, Nr  112, poz. 654, Nr 113, poz. 657 i 658 i Nr 122, poz. 696.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1475 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1474 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1473 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie integrowanej produkcji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1472 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie ewidencji utrwalonych i przechowywanych produktów rybnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1471 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych u handlowców, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie obrotu owocami lub warzywami objętymi normami jakości handlowej

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1470 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1469 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1468 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1467 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1466 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia liczby osób, które w 2012 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej, zasadniczej służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz do służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych

 • Dziennik Ustaw Nr 246, poz. 1465 z 20112011-11-17

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-11 poz. 479

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1513

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie trybu powoływania i organizacji oraz orzekania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności diagnosty laboratoryjnego do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej lub ograniczenia w wykonywaniu tych czynności

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-08 poz. 1106

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie składu komisji, trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej oraz szczegółowego sposobu i trybu postępowania w sprawach zawieszania prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia wykonywania określonych czynności zawodowych

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 688

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2002 r. w sprawie zakresu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznego do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1875

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.