Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1514 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-23
Data wydania:2011-11-09
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1514 z 2011


Strona 1 z 25

Dziennik Ustaw Nr 252                — 14643 —                Poz. 1514


1514

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych Na podstawie art. 45b pkt 1 i 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Określa się wzór:

1) oświadczenia: a) pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2), stanowiący załącznik nr  1 do rozporządzenia, b) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z  zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne (PIT-2A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia, c) osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-3), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia, d) dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w  roku podatkowym (PIT-12), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

2) deklaracji: a) rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,

1)

b) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6/PIT-6L), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia, c) rocznej o  zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR), stanowiący załącznik nr  7 do rozporządzenia;

3) informacji o: a) wypłaconym stypendium, o  przychodach z  innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia, b) dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia, c) wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i  obywatelskich (PIT-R), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia, d) wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia. § 2.

1. Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w  życie rozporządzenia oświadczenia, deklaracje i  informacje podatkowe o  przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzorów formularzy obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. §

3. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i  informacji podatkowych obowiązujących w  zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr  25, poz. 131). §

4. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  57, poz.  352, Nr  75, poz.  473, Nr  105, poz.  655, Nr  149, poz.  996, Nr  182, poz.  1228, Nr  219, poz.  1442, Nr  226, poz.  1475 i  1478 i  Nr  257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr 75, poz. 398, Nr 84, poz. 455, Nr 102, poz. 585, Nr 106, poz.  622, Nr  120, poz.  690, Nr  131, poz.  764, Nr  149, poz.  887, Nr  168, poz.  1006, Nr  178, poz.  1059, Nr  197, poz. 1170, Nr 205, poz. 1202 i 1203 i Nr 234, poz. 1391.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1514 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1519 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1518 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1517 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1516 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1515 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1513 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Starego Sącza w województwie małopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 252, poz. 1512 z 20112011-11-23

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia

porady prawne online

Porady prawne

 • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

  Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

 • Wypłata wynagrodzenia firmie zagranicznej

  Rok podatkowy spółki trwa od listopada 2006 r. do października 2007 r. Spółka wypłaca wynagrodzenie osobie prawnej niemającej siedziby w Polsce i potrąca zryczałtowany (...)

 • Zaprzestanie potrącania kwoty wolnej

  Pracownik pracuje w firmie od 2 lat na umowę o pracę w pełnym wymiarze. Od 1 lutego tego roku za porozumieniem zmieniającym zmieniono warunki pracy z całego etatu na (...)

 • Brak obowiązku składania deklaracji PIT i CIT

  W Urzędzie Skarbowym dowiedziałem się, iż nie ma potrzeby składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4. Czy istnieje obowiązek składania deklaracji CIT-2, PIT-5, PIT-4 (...)

 • Dochody zwolnione a zeznanie roczne

  Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1325

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1324

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1326

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-04 poz. 131

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-08 poz. 1575

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.