Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1527 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-25
Data wydania:2011-11-16
Data wejscia w życie:2011-12-10
Data obowiązywania:2011-12-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1527 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 254                — 14859 —                Poz. 1527


1527

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 16 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Na podstawie art.  7 ust.  2 ustawy z  dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie §  1 ust.  2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr  115, poz.  961, z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 15 czerwca 2009  r. w  sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 97, poz. 811, z 2010 r. Nr 32, poz. 176 i Nr 76, poz. 499 oraz z 2011 r. Nr 77, poz. 421) w załączniku w § 8 w pkt 15 lit. h otrzymuje brzmienie: „h) kępińskiego — Kępno,”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1527 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1530 z 20112011-11-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2011 r. sygn. akt SK 45/09

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1529 z 20112011-11-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 listopada 2011 r. sygn. akt P 29/10

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1528 z 20112011-11-25

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1526 z 20112011-11-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1525 z 20112011-11-25

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1524 z 20112011-11-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego — Ministra Spraw Wewnętrznych — w zakresie koordynacji służb specjalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1523 z 20112011-11-25

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw Nr 254, poz. 1522 z 20112011-11-25

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie określenia organu dowodzenia obroną powietrzną oraz trybu postępowania przy stosowaniu środków obrony powietrznej w stosunku do obcych statków powietrznych niestosujących się do wezwań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-04 poz. 176

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1477

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-05-07 poz. 499

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 2012-08-22 poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-22 poz. 1089

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.