Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1548 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-11-29
Data wydania:2011-11-15
Data wejscia w życie:2011-12-14
Data obowiązywania:2011-12-14

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1548 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 257                — 15107 —                Poz. 1548


1548

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. — Prawo łowieckie (Dz. U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i  znakowania tusz (Dz.  U. Nr 61, poz. 548 oraz z 2010 r. Nr 186, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: „5a) maksymalnym załadowaniu broni — rozumie się przez to całkowite załadowanie magazynka oraz wprowadzenie naboi do wszystkich komór nabojowych broni;”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3.

1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o  lufach gwintowanych lub gładkich, z  wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i  rewolwerów, z  której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej dwa naboje.

2. Używana do polowania broń myśliwska o lufach gwintowanych musi posiadać kaliber minimum 5,6 mm i być przeznaczona do strzelania amunicją charakteryzującą się energią pocisku nie mniejszą niż 1000 J w odległości 100 m od wylotu lufy.

3. Polowanie na zwierzynę grubą odbywa się, z zastrzeżeniem ust. 4, wyłącznie z użyciem broni myśliwskiej, o  której mowa

1)

w ust. 2, oraz naboi myśliwskich z pociskami półpłaszczowymi, przy czym:

1) przy polowaniu na łosie energia pocisku w  odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2500 J;

2) przy polowaniu na jelenie, daniele, muflony i dziki, z wyłączeniem dzików warchlaków, energia pocisku w  odległości 100 m od wylotu lufy nie może być mniejsza niż 2000 J.

4. Dopuszcza się polowanie na zwierzynę grubą, z  wyjątkiem łosi i  jeleni byków, z użyciem broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi kulowych.

5. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, z  zastrzeżeniem ust.  6, używa się wyłącznie broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz myśliwskich naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do 4,5 mm.

6. Do wykonywania polowania na drapieżniki używa się broni myśliwskiej o lufach gwintowanych oraz myśliwskich naboi z  pociskami półpłaszczowymi i  pełnopłaszczowymi lub broni myśliwskiej o lufach gładkich oraz naboi myśliwskich wymienionych w ust. 4 lub 5.”;

3) w § 51 w ust. 3 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) oświadczenie myśliwego lub osoby dostarczającej tuszę o  braku zastrzeżeń wagowych i jakościowych oraz o dołączeniu oświadczenia o  przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia, którego wzór został określony w przepisach wydanych na podstawie art.  18 ust.  7 ustawy z  dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z  2006  r. Nr  17, poz.  127, z  późn. zm.3)), jeżeli takie oświadczenie zostało do tuszy dołączone;”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Środowiska: A. Kraszewski

3)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  175, poz.  1462, z  2006  r. Nr  220, poz.  1600, z  2007  r. Nr  176, poz.  1238, z  2008  r. Nr  201, poz.  1237, z  2009  r. Nr  92, poz.  753 i  Nr  223, poz. 1777 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2006  r. Nr  171, poz.  1225, z  2007  r. Nr  64, poz.  429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1548 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1547 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1546 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie dziennika gospodarowania wodą

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1545 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1544 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej inspektora dozoru jądrowego

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1543 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1542 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1541 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1540 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na agenta celnego oraz wpisu na listę agentów celnych

 • Dziennik Ustaw Nr 257, poz. 1539 z 20112011-11-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe

porady prawne online

Porady prawne

 • Przynależność do koła łowieckiego

  Jestem członkiem koła łowieckiego oraz członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od 6 lat. Obecnie, ze względów zdrowotnych, chciałbym zrezygnować z członkostwa w (...)

 • Znakowania wyrobów odzieżowych

  Tworzę ubiory w pojedynczych egzemplarzach, mające unikatowy charakter. Czy ciąży na mnie obowiązek ich oznakowania metką odzieżową? Jakie są wytyczne odnośnie metek (...)

 • Instrukcja obsługi po polsku

  Czy dokumentacja (tj. instrukcja obsługi, Dokumentacja Techniczno Ruchowa itp) dostarczana, czy też otrzymywana wraz z urządzeniem pochodzenia zagranicznego musi być dostarczana (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Przeniesienie pracownika do innego biura

  Jak w świetle prawa pracy wygląda "przeniesienie służbowe"? Czy pracownik przenoszony przechodzi dokładnie na tych samych warunkach, z zachowaniem przywilejów i czy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-08-06 poz. 889

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Dziennik Ustaw z 2002-02-18 poz. 127

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków wykonywania polowania oraz obowiązku znakowania.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-17 poz. 616

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu skupu zwierząt łownych, ich składowaniu i transporcie

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-06 poz. 1250

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-19 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków oznaczania klasy jakości handlowej tusz wieprzowych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.