Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1558 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-02
Data wydania:2011-11-22
Data wejscia w życie:2011-12-02
Data obowiązywania:2011-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1558 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 261                — 15247 —                Poz. 1558


1558

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji Na podstawie art. 125 ust. 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011  r. o  usługach płatniczych (Dz.  U. Nr  199, poz. 1175) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa minimalną sumę gwarancji bankowej i  ubezpieczeniowej, wymaganej w  związku ze świadczeniem usług płatniczych przez biuro usług płatniczych, oraz termin powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji. §  2. 

1. Minimalna suma gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wynosi 1,2% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w  okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w  którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana, nie mniej jednak niż równowartość w złotych 18 000 euro.

2. W  przypadku gdy umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana na okres dłuższy niż 12 miesięcy, kwota minimalnej sumy gwarancji bankowej i  ubezpieczeniowej, ustalona zgodnie z ust. 1, jest za każdy kolejny miesiąc następujący po okresie 12 miesięcy zwiększana o  0,1% całkowitej

1)

kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro usług płatniczych w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w  którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana, nie mniej jednak niż o równowartość w złotych 1500 euro za każdy taki miesiąc.

3. Równowartość w złotych kwot, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej jest zawierana.

4. W przypadku biura usług płatniczych rozpoczynającego działalność w zakresie usług płatniczych całkowitą kwotę transakcji płatniczych, o  której mowa w ust. 1 i 2, określa się na podstawie programu działalności i  planu finansowego, o  których mowa w  art.  120 ust.  2 ustawy z  dnia 19 sierpnia 2011  r. o usługach płatniczych. § 3. Obowiązek zawarcia umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia przez biuro usług płatniczych działalności w zakresie usług płatniczych. § 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie §  1 ust.  2 pkt  3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1558 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1565 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1564 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1563 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013”

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1562 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie projektów współpracy” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1561 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie współczynnika przydziału kwot indywidualnych z krajowej rezerwy przeznaczonej dla dostawców hurtowych w roku kwotowym 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1560 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1559 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie kontroli w izbach i urzędach skarbowych

 • Dziennik Ustaw Nr 261, poz. 1557 z 20112011-12-02

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie metody obliczania kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy o usługach płatniczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Charakter prawny gwarancji

  Jaki charakter prawny ma gwarancja?

 • Minimalny okres gwarancji

  Na ile się orientuję, przepisy nie określają minimalnego okresu gwarancji, gdyż gwarancja jest zobowiązaniem dobrowolnym. Zajmuję się sprzedażą maszyn i urządzeń (...)

 • Karty płatnicze

  Kto może być emitentem elektronicznych kart płatniczych i pieniądza elektronicznego w Polsce? Jeżeli są to tylko banki, to czy możliwe jest po podpisaniu odpowiedniej (...)

 • Dokument gwarancyjny

  Sprzedajemy towar (np. podzespół komputerowy) lub usługę (naprawa komputera) z 3 miesięczną gwarancją, odbiorcą jest konsument, który otrzymuje paragon, ale nie otrzymuje (...)

 • Istota gwarancji

  Jaka jest istota gwarancji?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-20 poz. 437

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie minimalnej sumy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaniem przez biuro usług płatniczych transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych oraz terminu powstania obowiązku zawarcia umowy gwarancji

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-16 poz. 1604

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku ze świadczeniem usług płatniczych

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-02 poz. 884

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości zabezpieczenia majątkowego roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą określoną w ustawie - Prawo łowieckie.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-20 poz. 434

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia biur usług płatniczych wymaganego w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych

 • Monitor Polski 2007 nr 70 poz. 761


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.