Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-11-10
Data wejscia w życie:2011-12-20
Data obowiązywania:2011-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 5

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15275 —                Poz. 1566


Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. (poz. 1566)

Załącznik nr 1

WZÓR .......................................................................................

(oznaczenie pracodawcy — podmiotu składającego wniosek — nazwa i adres, numer identyfikacyjny REGON, NIP, numer rachunku bankowego, numer KRS)

…………….......…………………….

(miejscowość i data)

………...........................................................................

(województwo/powiat)

Marszałek Województwa1) .............................................. WNIOSEK O UDZIELENIE NIEOPROCENTOWANEJ POŻYCZKI Z FUNDUSZU GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

C zę ś ć I 

(wypełnia pracodawca)

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) wnoszę o udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Oświadczam, że: wynagrodzenia pracowników przysługujące za2):

1) czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy w przypadku, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi,

2) czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, które zostały bezpośrednio spowodowane powodzią,

3) wykonaną pracę, polegającą na ochronie zakładu pracy przed powodzią lub na usuwaniu skutków powodzi, mającą na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia przez pracodawcę działalności gospodarczej w ..........................................……………...........................................................................................………………..3), podlegające zaspokojeniu z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w  ramach udzielanej pożyczki stanowią kwotę: ........................................................................................................................................... zł za okres od dnia .................................................................... r. do dnia .................................................................... r. Jednocześnie oświadczam, że na skutek powodzi przejściowo zaprzestałem prowadzenia działalności gospodarczej/istotnie ograniczyłem jej prowadzenie2) i  nie posiadam własnych środków na wypłatę wynagrodzeń.

1)

Marszałek województwa (do dnia 31 grudnia 2011 r. kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) właściwy ze względu na siedzibę niewypłacalnego pracodawcy.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) Miejsce wykonywanej działalności gospodarczej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 837

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 100

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.