Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-11-10
Data wejscia w życie:2011-12-20
Data obowiązywania:2011-12-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15274 —                Poz. 1566


1566

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie Na podstawie art. 23 ust.  10 ustawy z  dnia 16  września 2011  r. o  szczególnych rozwiązaniach związanych z  usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o  udzielenie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „wnioskiem”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wykazu pracowników, których wynagrodzenie będzie podlegało zaspokojeniu w ramach nieoprocentowanej pożyczki z  Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „wykazem”, stanowiący załącznik nr  2 do rozporządzenia;

3) tryb składania i rozpatrywania wniosku i wykazu;

4) sposób przekazywania środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, i dokonywania wypłaty wynagrodzenia;

5) szczegółowy tryb zwrotu Funduszowi kwot przekazanych pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie, zwanemu dalej „pracodawcą”. § 2.

1. Pracodawca składa wniosek wraz z trzema egzemplarzami wykazu do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

2. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku marszałek województwa wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Marszałek województwa rozpatruje wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o  którym mowa w ust. 2, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. §

3. W  przypadku odrzucenia wniosku marszałek województwa niezwłocznie informuje o  tym pracodawcę na piśmie — wraz z uzasadnieniem.

1)

§ 4.

1. W  przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku marszałek województwa przekazuje pracodawcy dwa egzemplarze wykazu i niezwłocznie przekazuje na rachunek pracodawcy środki nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu w kwocie określonej w zaakceptowanym wniosku.

2. Pracodawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania środków, o których mowa w ust. 1, wypłaca wynagrodzenia pracownikom wskazanym w  wykazie, po naliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych. § 5.

1. Po dokonaniu wypłaty wynagrodzeń pracownikom pracodawca zwraca na rachunek bankowy Funduszu różnicę między kwotą otrzymaną z  Funduszu a kwotą wypłaconą pracownikom, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia otrzymania środków w ramach nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu.

2. Pracodawca zwraca marszałkowi województwa w  terminie, o  którym mowa w  ust.  1, jeden egzemplarz wykazu zawierający potwierdzenie otrzymania przez pracowników wynagrodzenia. Pracodawca dołącza także oświadczenie o kwotach, terminach i sposobie wpłaty należnych składek na rachunek oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zaliczek na rachunek urzędu skarbowego oraz potrąceń na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

3. Marszałek województwa po otrzymaniu wykazu, o którym mowa w ust. 2, rozlicza wydatkowane przez pracodawcę środki nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu. Rozliczenie to stanowi podstawę do uznania wydatków za zgodne z celem pożyczki. § 6.

1. Zwrot pożyczki następuje w dowolnym terminie, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia roku następującego po roku wystąpienia powodzi, na rachunek bankowy Funduszu przy marszałku województwa, który udzielił nieoprocentowanej pożyczki.

2. Termin zwrotu nieoprocentowanej pożyczki na rachunek bankowy Funduszu pracodawca określa we wniosku.

3. Do zwrotu nieoprocentowanej pożyczki stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. §

7. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz. U. Nr  216, poz. 1598).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-13 poz. 995

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-09 poz. 837

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

 • Dziennik Ustaw z 1996-03-29 poz. 267

  Ustawa z dnia 29 marca 1996 r. o zmianie ustawy o zaspokajaniu ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych niektórych świadczeń przysługujących emerytom i rencistom.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-28 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 kwietnia 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wniosku pracodawcy o przekazanie środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wykazu pracowników, których wynagrodzenie podlega zaspokojeniu z tego Funduszu, a także trybu ich składania i rozpatrywania, sposobu przekazywania pracodawcom środków Funduszu na wypłatę tych wynagrodzeń oraz szczegółowych zasad ich zwrotu.

 • Dziennik Ustaw z 2010-02-04 poz. 100

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.