Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-12-05
Data wejscia w życie:2011-12-05
Data obowiązywania:2011-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 4

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15280 —                Poz. 1567


3. Prezes określa warunki pracy i  wynagrodzenia osób, o których mowa w ust. 1, a także zawiera umowy o  pracę oraz wykonuje inne czynności z  zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników Agencji.

4. Do zawierania umów o pracę oraz dokonywania innych czynności z zakresu prawa pracy Prezes może upoważnić, w  formie pisemnej, innych pracowników Agencji. Rozdział 3 Biuro Prezesa § 8.

1. W skład Biura Prezesa wchodzą zespoły i samodzielne stanowiska pracy. Pracami zespołów kierują dyrektorzy i ich zastępcy.

2. Liczbę zespołów i samodzielnych stanowisk pracy, ich organizację wewnętrzną oraz zadania określa regulamin, o którym mowa w § 6 ust.

3. 3. Prezes może powoływać stałe i doraźne zespoły opiniodawczo-doradcze lub problemowe, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań oraz tryb pracy. §

9. Do zadań Biura Prezesa należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów wytycznych i procedur dotyczących: a) przejmowania mienia do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwanego dalej „Zasobem”, b) gospodarowania mieniem Zasobu w  formach przewidzianych w ustawie, c) sprawowania nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu, d) prowadzenia rachunkowości i  sporządzania sprawozdawczości finansowej Agencji i  Zasobu, e) dysponowania środkami finansowymi pochodzącymi z  gospodarowania mieniem Zasobu, w tym udzielania pożyczek, poręczeń i gwarancji kredytowych oraz bezzwrotnej pomocy finansowej, z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej, f) umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności Agencji, z  uwzględnieniem przepisów o  postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej, g) monitorowania i windykacji należności, h) realizacji zadań określonych w odrębnych przepisach, w  szczególności w  przepisach o  kształtowaniu ustroju rolnego, i) obsługi kancelaryjnej i  obiegu dokumentacji w Agencji, j) funkcjonowania w Agencji archiwów i składnic akt;

2) przygotowywanie projektu planu finansowego Agencji i planu finansowego Zasobu oraz kontrola realizacji tych planów;

3) organizowanie i  nadzorowanie ewidencji mienia Zasobu;

4) wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy;

5) organizowanie i  zapewnienie funkcjonowania w Agencji systemów informatycznych;

6) opracowywanie analiz, raportów i informacji dotyczących działalności Agencji;

7) przygotowywanie projektów o których mowa w rozdziale 5; pełnomocnictw,

8) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej zgodnie z przepisami rozdziału 6;

9) przeprowadzanie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

10) sprawowanie nadzoru nad pracą oddziałów terenowych. Rozdział 4 Oddziały terenowe Agencji § 10.

1. Oddziały terenowe obejmują swoim zasięgiem terytorialnym następujące województwa:

1) dolnośląskie — oddział terenowy z  siedzibą we Wrocławiu,

2) kujawsko-pomorskie — oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy,

3) lubelskie — oddział terenowy z  siedzibą w  Lublinie,

4) lubuskie — oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim,

5) łódzkie i mazowieckie — oddział terenowy z siedzibą w Warszawie,

6) małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie — oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie,

7) opolskie i  śląskie — oddział terenowy z  siedzibą w Opolu,

8) podlaskie i  warmińsko-mazurskie — oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie,

9) pomorskie — oddział terenowy z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,

10) wielkopolskie — oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu,

11) zachodniopomorskie — oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie — z tym że oddział terenowy z siedzibą w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym także nieruchomości Zasobu znajdujące się w posiadaniu spółek, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, położone na obszarze innych województw niż łódzkie i mazowieckie.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.