Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-12-05
Data wejscia w życie:2011-12-05
Data obowiązywania:2011-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 3


Strona 3 z 4

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15281 —                Poz. 1567


2. Prezes rozstrzyga wątpliwości co do właściwości rzeczowej lub terytorialnej oddziału terenowego, w formie pisemnej. §

11. Prezes może tworzyć i  znosić filie oddziału terenowego, na wniosek dyrektora oddziału terenowego. § 12.

1. Do zadań oddziałów terenowych należy w szczególności:

1) przejmowanie mienia do Zasobu, na zasadach i w trybie określonych w ustawie;

2) ewidencja mienia Zasobu będącego w  zakresie działania oddziału terenowego;

3) gospodarowanie mieniem Zasobu w  formach przewidzianych w ustawie;

4) sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad mieniem Zasobu;

5) prowadzenie rachunkowości i  sprawozdawczości finansowej;

6) windykacja należności;

7) umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności Agencji, z  zastrzeżeniem § 15 pkt 7, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej;

8) wykonywanie czynności w zakresie udzielania poręczeń i  gwarancji kredytowych, z  zastrzeżeniem § 15 pkt 6, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o  postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej;

9) wykonywanie czynności wynikających z  odrębnych przepisów, w  szczególności z  przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego;

10) gromadzenie, przechowywanie i  obsługa dokumentacji pozostałej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

2. Prezes może powierzyć, w  formie pisemnej, prowadzenie każdej sprawy należącej do zakresu działania danego oddziału terenowego innemu oddziałowi terenowemu albo Biuru Prezesa. § 13.

1. Oddziałami terenowymi kierują dyrektorzy, którzy reprezentują Agencję w  zakresie terytorialnej i rzeczowej właściwości oddziałów, stosownie do postanowień niniejszego statutu i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa.

2. Dyrektorzy oddziałów terenowych podlegają Prezesowi.

3. Organizację wewnętrzną oddziałów terenowych, w szczególności nazwy i zadania komórek organizacyjnych, określają regulaminy organizacyjne oddziałów terenowych, ustalane przez dyrektorów tych oddziałów i zatwierdzane przez Prezesa.

Rozdział 5 Udzielanie pełnomocnictw §

14. Prezes może udzielić dyrektorom oddziałów terenowych pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych. §

15. Szczególne pełnomocnictwo jest wymagane do każdej z następujących czynności:

1) sprzedaż i  nabycie nieruchomości o  powierzchni przekraczającej 50 ha, a także nieruchomości, których wartość, określona zgodnie z  art. 30 ust. 1 ustawy, przekracza równowartość dwóch tysięcy ton żyta, ustaloną stosownie do przepisów o  podatku rolnym;

2) wydzierżawienie nieruchomości o  powierzchni przekraczającej 500 ha;

3) zawiązanie spółki lub wniesienie do niej mienia i obejmowanie w zamian akcji i udziałów;

4) przekazanie praw z  akcji i  udziałów w  spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 5 ustawy;

5) przekształcenie oraz likwidacja spółek handlowych, o których mowa w art. 5 ust. 6 ustawy, oraz zbycie posiadanych w nich udziałów lub akcji;

6) zaciągnięcie kredytów długoterminowych oraz udzielenie poręczeń i gwarancji kredytowych;

7) umorzenie należności Agencji przekraczającej, wraz z należnościami ubocznymi, kwotę 100 000 zł;

8) sprzedaż wierzytelności Agencji w kwocie przekraczającej 100 000 zł. §

16. Prezes może w pełnomocnictwie zawrzeć postanowienie zezwalające na ustanowienie przez pełnomocnika innych pełnomocników do dokonywania wszystkich lub niektórych czynności prawnych w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa. §

17. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w tej samej formie, jaka jest wymagana do ważności czynności prawnej będącej przedmiotem pełnomocnictwa, przy czym w  każdym przypadku powinno być udzielone na piśmie. §

18. W  sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem do udzielania pełnomocnictw mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego o  przedstawicielstwie. Rozdział 6 Kontrola i audyt wewnętrzny §

19. Kontroli wewnętrznej podlegają:

1) jednostki organizacyjne Agencji;

2) podmioty, które zawarły z  Agencją umowy — w  zakresie obowiązków tych podmiotów wobec Agencji wynikających z zawartych umów. § 20.

1. W Biurze Prezesa tworzy się zespół kontroli wewnętrznej.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.