Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-12-05
Data wejscia w życie:2011-12-05
Data obowiązywania:2011-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 4


Strona 4 z 4

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15282 —                Poz. 1567


2. Prezes jest odpowiedzialny za prawidłowe:

1) zorganizowanie i funkcjonowanie systemu kontroli wewnętrznej;

2) wykorzystanie wyników kontroli wewnętrznej.

3. Czynności kontrolne w zakresie swego działania wykonują z  urzędu także wiceprezesi, dyrektorzy zespołów w  Biurze Prezesa, główny księgowy Agencji oraz dyrektorzy oddziałów terenowych. Inne osoby mogą wykonywać czynności kontrolne wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia Prezesa.

4. Tryb wykonywania kontroli wewnętrznej określa regulamin ustalony przez Prezesa. §

21. W  Biurze Prezesa tworzy się zespół audytu wewnętrznego. Rozdział 7 Dysponowanie mieniem niezagospodarowanym § 22.

1. Mienie wchodzące w skład Zasobu, które nie zostało zagospodarowane w formach przewidzia-

nych w ustawie, Agencja zabezpiecza w taki sposób, aby nie uległo zniszczeniu, uszkodzeniu lub kradzieży.

2. Niezagospodarowane obiekty budowlane mogą być także przeznaczone przez Agencję na inne potrzeby niż wynikające z  ich przeznaczenia, a  w  szczególnych przypadkach — zwłaszcza gdy przewidywane koszty zabezpieczenia tych obiektów przekraczają ich wartość — mogą być rozebrane.

3. Niezagospodarowane mienie ruchome może być nieodpłatnie przekazane na własność muzeom lub innym jednostkom organizacyjnym na cele działalności dydaktycznej, oświatowo-wychowawczej, opiekuńczej lub charytatywnej albo — jeżeli nie przedstawia wartości użytkowej — zlikwidowane.

4. Postanowienia ust. 1—3 nie naruszają, przewidzianego w odrębnych przepisach, obowiązku uzyskania zezwoleń właściwych organów na dokonanie rozbiórki lub na likwidację w  inny sposób poszczególnych składników mienia Zasobu.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.