Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-12-05
Data wejscia w życie:2011-12-05
Data obowiązywania:2011-12-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15279 —                Poz. 1567


1567

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych Na podstawie art.  7 ust. 2 ustawy z  dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z  2007  r. Nr  231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Agencji Nieruchomości Rolnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.

1)

§

2. W terminie do dnia 31 grudnia 2012 r. właściwy dyrektor oddziału terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych zniesie jednostki gospodarcze Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2008  r. Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1382.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z  dnia 1 sierpnia 2003  r. w  sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych (Dz. U. Nr 140, poz. 1348 i Nr 211, poz. 2070), które utraciło moc z  dniem wejścia w  życie ustawy z  dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o  zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1382).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. (poz. 1567)

STATUT AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne §

1. Agencja Nieruchomości Rolnych, zwana dalej „Agencją”, działa na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu. §

2. Agencja jest państwową osobą prawną, wykonującą prawo własności oraz inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa w zakresie określonym przepisami prawa. §

3. Organem Agencji jest Prezes. §

4. W skład Agencji wchodzą:

1) Biuro Prezesa;

2) oddziały terenowe Agencji, zwane dalej „oddziałami terenowymi”. Rozdział 2 Prezes §

5. Prezes kieruje działalnością Agencji i  reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Warunki wynagrodzenia wiceprezesa ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi w akcie powołania wiceprezesa. § 6.

1. Prezes kieruje Agencją przy pomocy wiceprezesa, dyrektorów zespołów w Biurze Prezesa oraz dyrektorów oddziałów terenowych.

2. W razie nieobecności Prezesa lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków działalnością Agencji kieruje i  reprezentuje ją na zewnątrz wiceprezes, w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

3. Podział zadań między Prezesa, wiceprezesa i dyrektorów zespołów, w tym z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanych im jednostek organizacyjnych, określa Prezes w  regulaminie organizacyjnym Biura Prezesa.

4. Prezes może zastrzec rozstrzygnięcie każdej sprawy do swojej wyłącznej decyzji. § 7.

1. Prezes powołuje i  odwołuje dyrektorów zespołów w  Biurze Prezesa, głównego księgowego Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych, a na wniosek dyrektorów oddziałów terenowych — ich zastępców i głównych księgowych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2004 nr 16 poz. 273

  Zarządzenie Nr 37 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2012 poz. 935

  Zarządzenie Nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

 • Monitor Polski 2006 nr 21 poz. 241

  Zarządzenie Nr 33 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-25 poz. 626

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-20 poz. 726

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.