Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011 - Strona 10

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-11-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011 - Strona 10


Strona 10 z 15

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15292 —                Poz. 1568


O b jaśnienia:

1) Należy wpisać nazwę złoża zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub kartą rejestracyjną złoża kopaliny. Informację wypełnia się dla złoża kopaliny, o której mowa w § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny (Dz. U. Nr 262, poz. 1568).

2) Należy wpisać nazwę kopaliny zgodnie z decyzją zatwierdzającą dokumentację geologiczną złoża kopaliny, zawiadomieniem o przyjęciu dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub kartą rejestracyjną złoża kopaliny.

3) System prowadzony przez Państwowy Instytut Geologiczny — Państwową Służbę Geologiczną; kodu nie wypełnia się w odniesieniu do nowych złóż.

4) W dziale 1 należy podać w kolumnach:

1) 1 w wierszach od 01 do 14 — rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z zastosowaniem surowcowym, przyjęty w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub karcie rejestracyjnej złoża kopaliny;

2) 2 w wierszach od 01 do 14 — kategorie rozpoznania, jeżeli w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny zostały ustalone; dla kart rejestracyjnych złoża kopaliny przyjmuje się domyślną kategorię rozpoznania C1; w przypadku udokumentowania zasobów w  dwóch kategoriach rozpoznania, na przykład C1 i  C2, należy wykorzystać wiersz 01 dla kategorii C1, a wiersz 02 — dla kategorii C2;

3) 3—6 w wierszach: a) 01 i 02 — wartości liczbowe określające sumaryczne zasoby geologiczne złoża na koniec roku poprzedzającego rok, za który jest sporządzana informacja, b) 03 i 04 — wartości liczbowe określające przyrosty zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja, c) 05 i 06 — wartości liczbowe określające przyrosty zasobów geologicznych, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża z tytułu ich przeklasyfikowania w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja, d) 07 i 08 — sumaryczne wartości liczbowe określające ubytki zasobów ogółem, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja, e) 09 i 10 — wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w wyniku przeklasyfikowania zasobów w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja, f) 11 i 12 — wartości liczbowe określające ubytki zasobów, jakie nastąpiły w zasobach geologicznych złoża w wyniku eksploatacji i strat w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja, g) 13 i 14 — stan zasobów osiągnięty na koniec roku, za który jest sporządzana informacja.

5) Należy podać właściwą jednostkę miary w tysiącach ton lub tysiącach m3, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6) Należy wpisać rok poprzedzający rok, za który jest sporządzana informacja.

7) Należy wpisać rok, za który jest sporządzana informacja.

8) W dziale 2 należy podać w kolumnach:

1) 0 w wierszach 01 i 02 — rodzaj kopaliny z podziałem na typy zgodnie z zastosowaniem surowcowym, przyjęty w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny lub karcie rejestracyjnej złoża kopaliny;

2) 1 w wierszach 01 i 02 — wartości liczbowe określające ilość wydobytej kopaliny spoza filarów ochronnych w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

3) 2 w wierszach 01 i 02 — wartości liczbowe określające ilość wydobytej kopaliny z filarów ochronnych w ciągu roku, za który jest sporządzana informacja;

4) 3 w wierszach 01 i 02 — wartości liczbowe określające wysokość strat eksploatacyjnych powstałych w wyniku eksploatacji w roku, za który jest sporządzana informacja.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011 - Strona 10 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1773

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1778

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-14 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.