Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-05
Data wydania:2011-11-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 262                — 15283 —                Poz. 1568


1568

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie operatu ewidencyjnego oraz wzorów informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny Na podstawie art.  101 ust.  12 ustawy z  dnia 9  czerwca 2011  r. — Prawo geologiczne i  górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania dotyczące operatu ewidencyjnego;

2) wzory informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny. § 2. 1. Operat ewidencyjny zawiera:

1) część tekstową, która obejmuje uzasadnienie powstałych zmian w zasobach złoża kopaliny, klasyfikacji zasobów oraz strat;

2) część tabelaryczną, która obejmuje: a) według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku — zestawienie zasobów bilansowych, pozabilansowych, przemysłowych i nieprzemysłowych złoża kopaliny, a w przypadku: — złóż ropy naftowej oraz gazu ziemnego — także zasobów wydobywalnych, — złóż wód leczniczych, wód termalnych i solanek — także zasobów eksploatacyjnych, b) zestawienia przyrostów i  ubytków zasobów, o  których mowa w  lit. a, w  okresie rocznym, według przyczyn określonych w  art.  101 ust.  1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, c) tabele obliczenia zasobów złoża kopaliny oraz zmian w tych zasobach, d) zestawienie wyników badań jakości kopaliny w poprzednim roku kalendarzowym, które mają wpływ na zmianę ilości zasobów złoża kopaliny, lub wskazanie nazwy i  numeru ewidencyjnego dokumentu wchodzącego w  skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zawierającego takie zestawienie;

3) część graficzną, która obejmuje, w  zależności od rodzaju wydobywanej kopaliny: a) dla kopalin stałych oraz kopalin płynnych i  gazowych, dokumentowanych metodami objętościowymi: — kopię mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny stanowiącą część dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, sporządzonej na podkładzie mapy sytuacyjno-wysokościowej, z  naniesionymi zmianami stwierdzonymi w okresie obliczeniowym — w przypadku złóż kopalin wydobywanych na podstawie koncesji udzielonej przez starostę, — kopie map wyrobisk górniczych, z  obliczeniem zasobów złoża kopaliny, z  naniesionymi zmianami w blokach obliczeniowych, których użyto w dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i  projekcie zagospodarowania złoża, stwierdzonymi w poprzednim roku kalendarzowym — w przypadku złóż kopalin stałych innych niż wymienione w  tiret pierwszym, b) dla ropy naftowej, gazu ziemnego, metanu wolnego z pokładów węgla kamiennego, wód leczniczych, wód termalnych i solanek, dokumentowanych metodami dynamicznymi: — kopię mapy obliczenia zasobów złoża kopaliny — w  przypadku nowo rozpoznanych poziomów gazonośnych i roponośnych lub ujęć w obrębie udokumentowanego złoża kopaliny, — wykresy ilustrujące sposób oceny zasobów złoża kopaliny dostosowane do specyfiki złoża.

2. W przypadku działalności prowadzonej na podstawie koncesji udzielonej przez starostę kopię mapy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret pierwsze, sporządza się co 3 lata, po dokonaniu obmiaru wyrobisk. § 3. Operat ewidencyjny sporządza się z zachowaniem numeracji i oznaczeń poszczególnych parceli lub bloków obliczeniowych, poziomów gazonośnych i roponośnych lub ujęć, których użyto w  dokumentacji geologicznej złoża kopaliny i  projekcie zagospodarowania złoża. § 4. Wzór informacji o zmianach zasobów złoża kopaliny:

1) Z-1 Zestawienie zmian zasobów złoża — innej niż wskazana w pkt 2—4, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) Z-2 Uproszczone zestawienie zmian zasobów złoża — wydobywanej ze złoża na podstawie koncesji udzielonej przez starostę, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) Z-3 Zestawienie zmian zasobów złóż ropy naftowej, gazu ziemnego i metanu pokładów węgla kamiennego jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) Z-4 Zestawienie zmian zasobów złóż wód leczniczych, wód termalnych i  solanek jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia. § 

5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.2) Minister Środowiska: A. Kraszewski

2)

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 20 czerwca 2005  r. w  sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin (Dz. U. Nr 116, poz. 979), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) traci moc z  dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. (poz. 1568)

Załącznik nr 1

WZÓR

a

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1568 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1567 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Agencji Nieruchomości Rolnych

 • Dziennik Ustaw Nr 262, poz. 1566 z 20112011-12-05

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dla pracodawcy, który na skutek powodzi przejściowo zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej lub istotnie ograniczył jej prowadzenie

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1773

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1775

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1778

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-14 poz. 511

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-28 poz. 1658

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.