Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 270, poz. 1599 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-16
Data wydania:2011-10-14
Data wejscia w życie:0
Data obowiązywania:0

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 270, poz. 1599 z 2011


Strona 1 z 44

Dziennik Ustaw Nr 270                — 15702 —                Poz. 1599


1599

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 października 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze

1. Na podstawie art.  16 ust.  1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008 r. Nr 7, poz. 39), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4),

2) ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156),

3) ustawą z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury (Dz. U. Nr  26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459),

4) ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 459),

5) ustawą z  dnia 9 października 2009  r. o  zmianie ustawy o  prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, poz. 1375 i Nr 219, poz. 1706),

6) ustawą z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474),

7) ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z  realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. Nr 219, poz. 1706),

8) ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję (Dz. U. Nr 223, poz. 1777),

9) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

10) ustawą z  dnia 4 lutego 2011  r. o  zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 53, poz. 273),

11) ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) oraz zmian wynikających z  przepisów ogłoszonych przed dniem 28 września 2011 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008  r. o  zmianie ustawy — Prawo o  ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 4), które stanowią: Art. 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy: „2) prokuratorzy, powołani na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej i prokuratora prokuratury apelacyjnej w  prokuraturze okręgowej stają się, odpowiednio, prokuratorami prokuratur rejonowych i prokuratorami prokuratur okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z  dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o  ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw; 3) wnioski złożone w  trybie art.  65a ustawy, o  której mowa w  art.  1 i  art.  11a ustawy, o  której mowa w  art.  2, przed dniem wejścia w  życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych.” „Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) art. 10 ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156), który stanowi: „Art. 10. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem: 1) art. 126 § 6, 1311 § 3, 50531 § 6, 783 § 5 ustawy, o  której mowa w  art.  1, w  brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, art.  17b ustawy, o  której mowa w  art.  5 oraz art.  7 niniejszej ustawy, które wchodzą w  życie z  dniem ogłoszenia; 2) art. 2—4 niniejszej ustawy, art. 2 ust. 4 pkt  3, art.  85 ust.  1 pkt  19 ustawy, o  której mowa w  art.  5 oraz art.  6 i  8 niniejszej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.”;

3) art. 70 ust. 3, 4 i 7, art. 71 ust. 1, 3—5, art. 73 ust. 1 oraz art. 75 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i  Prokuratury (Dz. U. Nr 26, poz. 157 i Nr 56, poz. 459), które stanowią: Art. 70. „3. Aplikacja prokuratorska w  powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz kończący ją egzamin prokuratorski odbywają się na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem. 4. Aplikacja prokuratorska w  wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury rozpoczęta przed dniem 1 stycznia 2008 r. oraz kończący ją egzamin prokuratorski odbywają się na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem.”

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 270, poz. 1599 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

 • Tekst jednolity

  Czym różni się tekst jednolity od tekstu ujednoliconego?

 • Tekst jednolity spółki z o.o.

  Jak ma wyglądać tekst jednolity umowy spółki z o.o.? Kto powinien go sporządzić? Spółka istnieje 20 lat, w trakcie jej istnienia zaszło mnóstwo zmian umowy spółki.

 • ujednolicony tekst umowy spółki

  Spółka działająca od kilku lat, zmieniała kilkukrotnie zapisy umowy za pomocą aneksów. Rodzi to pewna uciążliwość przy okazywaniu dokumentów spółki. Czy od (...)

 • Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

  Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową (...)

 • Zgłoszenie zmian w KRS

  W spółce z o. o. zmienił się jedyny wspólnik i prezes. Czy do zgłoszenia tych zmian do KRS konieczne jest dołączenie jednolitego tekstu umowy spółki (aktu założycielskiego)? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.