Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1608 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-20
Data wydania:2011-12-09
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1608 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 272                — 15775 —                Poz. 1608


1608

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) liczbę godzin i zakres programowy szkoleń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy z  dnia 9 czerwca 2011  r. o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanych dalej „szkoleniami”;

2) kwalifikacje osób, które mogą prowadzić szkolenia. § 2. 1. Zakres programowy szkoleń obejmuje:

1) wybrane zagadnienia z prawa rodzinnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, zabezpieczenia społecznego oraz prawa pracy;

2) wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, z uwzględnieniem problemów dotyczących rozwoju dziecka i wpływu sytuacji kryzysowych w rodzinie na zachowanie i rozwój dziecka;

3) regulacje prawne w  zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

4) zadania i uprawnienia asystenta rodziny;

5) etykę pracy asystenta rodziny;

6) analizę własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zadań asystenta rodziny;

7) komunikację interpersonalną;

8) metodykę pracy asystenta;

9) definicje rodziny, jej strukturę, funkcje oraz potrzeby i problemy;

10) charakterystykę problemów rodziny, w tym: a) problemów destrukcyjnych zachowań dziecka i rodziców, b) nieprawidłowych postaw rodzicielskich, c) problemów wychowawczych, d) problemów w  pełnieniu ról społecznych, bezrobocia, uzależnienia, choroby psychicznej;

1)

11) analizę potrzeb i problemów rodziny;

12) sporządzanie planu pracy z rodziną;

13) doskonalenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych;

14) problemy wynikające z opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem;

15) organizowanie wspomagania rozwoju dziecka z  problemami emocjonalnymi i  zaburzeniami zachowania;

16) problematykę mediacji w rodzinie;

17) elementy ekonomii i organizacji gospodarstwa domowego;

18) zagadnienia dotyczące uprawnień w  zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych;

19) edukację zdrowotną;

20) problematykę interwencji kryzysowej w rodzinie;

21) organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży;

22) pielęgnację niemowląt i dzieci;

23) pomoc w  funkcjonowaniu rodziny w  środowisku lokalnym;

24) współpracę asystenta z  rodzinami oraz służbami wspierającymi rodzinę;

25) zapoznanie się z systemem funkcjonowania instytucji prowadzącej pracę z rodziną, w formie praktyk w tej instytucji.

2. Szkolenia są prowadzone w formie zapewniającej aktywny udział uczestników. §

3. Liczba godzin szkoleń nie może być mniejsza niż 230 godzin dydaktycznych, w tym 30 godzin z zakresu określonego w  § 2 ust.  1 pkt  6 oraz 30 godzin z zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 25. § 4. 1. Szkolenia mogą prowadzić osoby posiadające:

1) co najmniej 3-letnie udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń oraz

2) ukończone jednolite studia magisterskie lub studia drugiego stopnia — z  zakresu problematyki odpowiadającej tematycznie zagadnieniom, z których będzie prowadzone szkolenie.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i  Polityki Społecznej (Dz. U. Nr  248, poz. 1485).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1608 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1614 z 20112011-12-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1613 z 20112011-12-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1612 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1611 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1610 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1609 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1607 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-21 poz. 1620

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw z 2012-05-29 poz. 603

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie dokumentów stanowiących podstawę oceny kwalifikacji asystenta sędziego kandydującego na wolne stanowisko sędziowskie

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-11 poz. 844

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń

 • Dziennik Ustaw z 2013-06-07 poz. 662

  Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-20 poz. 1609

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.