Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1612 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-20
Data wydania:2011-12-08
Data wejscia w życie:2012-01-04
Data obowiązywania:2012-01-04

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1612 z 2011


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 272                — 15783 —                Poz. 1612


1612

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej Na podstawie art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006  r. o  bezpieczeństwie żywności i  żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:  §  1.  Ustala się wykaz towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

1) Minister

§  2.  Wykaz towarów określony w  załączniku do rozporządzenia nie obejmuje towarów, dla których przepisy prawa żywnościowego Unii Europejskiej określają szczególne warunki przywozu.  §  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie wykazu towarów, które podlegają granicznej kontroli sanitarnej (Dz. U. Nr 20, poz. 122 oraz z 2008 r. Nr 169, poz. 1048).  §  4.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1  ust.  2  rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).  2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  230, poz. 1511 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 122, poz. 696 i Nr 171, poz. 1016. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szulc

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1612 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1614 z 20112011-12-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia 2011 r. sygn. akt P 31/10

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1613 z 20112011-12-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 3/11

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1611 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin lub plomb urzędowych

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1610 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1609 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1608 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny

 • Dziennik Ustaw Nr 272, poz. 1607 z 20112011-12-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za zasługi dla bankowości Rzeczypospolitej Polskiej”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.