Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1622 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-21
Data wydania:2011-11-22
Data wejscia w życie:2012-01-05
Data obowiązywania:2012-01-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1622 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 274                — 15858 —                Poz. 1622


1622

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1) z dnia 22 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna Na podstawie art.  4 ust. 8 ustawy z  dnia 31 lipca 1997  r. o  Polskiej Agencji Prasowej (Dz. U. Nr  107, poz. 687 oraz z 2007 r. Nr 7, poz. 47) zarządza się, co następuje: §  1.  W  rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z  dnia 29 czerwca 2007  r. w  sprawie szczegółowego trybu przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu państwa dla Polskiej Agencji Prasowej Spółka Akcyjna (Dz. U. Nr  138, poz.  971) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) dotacji — rozumie się przez to dotację podmiotową z  budżetu państwa, o  której mowa w  art.  131 ustawy z  dnia 27 sierpnia 2009  r. o  finansach publicznych (Dz. U. Nr  157, poz. 1240, z późn. zm.2));”;

2) w § 5: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 stycznia roku następnego;”,

1)

b) dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) zastrzeżenie, że w przypadku wykorzystania dotacji w  całości lub w  części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości Spółka będzie zobowiązana do zwrotu dotacji do budżetu, odpowiednio w  całości lub w  części, wraz z  odsetkami w  wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w  terminie 15 dni od dnia stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa okoliczności wykorzystania dotacji niezgodnie z  przeznaczeniem, pobrania jej nienależnie lub w nadmiernej wysokości.”;

3) w § 8 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) część finansową sporządzoną w sposób narastający od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, zawierającą informacje o  kosztach poniesionych w  związku z wykonywaną działalnością, przychodach uzyskanych z  tej działalności i  środkach pochodzących z innych źródeł wykorzystanych do jej finansowania oraz kwocie niewykorzystanej części dotacji, która została zwrócona do dnia 31 stycznia.”. § 2.  Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej — Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr  152, poz.  1020, Nr  238, poz.  1578 i  Nr  257, poz.  1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

Minister Skarbu Państwa: A. Grad

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1622 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1627 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1626 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za złożenie wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego lub za ich uzupełnienie

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1625 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1624 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1623 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1621 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1620 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1619 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej

 • Dziennik Ustaw Nr 274, poz. 1618 z 20112011-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Monitor Polski 1999 nr 41 poz. 621

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie transmisji w Polskim Radiu - Spółka Akcyjna obrad plenarnych Sejmu.

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-27 poz. 1251

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-05 poz. 1103

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 września 2012 r. w sprawie wykazu spółek będących założycielem lub właścicielem ponadlokalnego lotniska użytku publicznego, lub nim zarządzających

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-10 poz. 289

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie listy spółek skonsolidowanych, których akcje podlegają wniesieniu na pokrycie kapitału zakładowego spółek konsolidujących, oraz listy spółek konsolidujących


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.