Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1631 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-22
Data wydania:2011-12-07
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1631 z 2011


Strona 1 z 9

Dziennik Ustaw Nr 276                — 15907 —                Poz. 1631


1631

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych Na podstawie art.  47 ust.  1 pkt  2 i  7—11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) zarządza się, co następuje: § 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych;

2) strukturę organizacyjną kancelarii, z  uwzględnieniem możliwości tworzenia jej oddziałów;

3) podstawowe zadania kierownika kancelarii;

4) sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych;

5) wzór karty zapoznania się z dokumentem;

6) wzory dzienników ewidencji.

2. Przepisów rozporządzenia regulujących sprawy, o  których mowa w  ust.  1 pkt  1—4, nie stosuje się w  jednostkach organizacyjnych organów wymienionych w art. 47 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, zwanej dalej „ustawą”, oraz w stosunku do informacji niejawnych wchodzących w skład zasobu archiwalnego archiwów państwowych. §  2. 

1. Tworząc kancelarię tajną, o  której mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, zwaną dalej „kancelarią”, zapewnia się spełnienie następujących wymagań w zakresie organizacji i funkcjonowania:

1) wyodrębnienie organizacyjne i lokalizacyjne;

2) sprawne i  bezpieczne rejestrowanie, przechowywanie, obieg i  wydawanie materiałów, o  których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanych dalej „materiałami”, umożliwiające w każdej chwili ustalenie, gdzie znajduje się zarejestrowany materiał oraz kto i kiedy się z tym materiałem zapoznał;

3) właściwa struktura organizacyjna uwzględniająca następujące elementy: a) kancelarią kieruje kierownik kancelarii, b) oddziałem kancelarii kieruje osoba wyznaczona przez pełnomocnika ochrony spośród pracowników pionu ochrony.

2. W  celu realizacji wymogów, o  których mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzi się następujące dzienniki ewidencji:

1) rejestr dzienników ewidencji i teczek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) dziennik ewidencyjny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) można tworzyć oddziały funkcjonujące w  sposób określony dla kancelarii.

4. W pomieszczeniach kancelarii można wydzielić miejsce, w którym osoby uprawnione mogą zapoznawać się z  materiałami, zwane dalej „czytelnią”, spełniające następujące wymagania:

1) czytelnię organizuje się w  sposób umożliwiający stały nadzór pracowników kancelarii nad materiałami;

2) w czytelni zabrania się instalowania systemu monitoringu wizyjnego.

5. Przepisy ust.  2 i  3 stosuje się odpowiednio do organizacji pracy innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy. § 3. 1. Dzienniki ewidencji można prowadzić w formie elektronicznego rejestru.

2. W  przypadku przetwarzania w  dzienniku ewidencji, o którym mowa w ust. 1, wyłącznie informacji jawnych zapewnia się spełnienie wymagań określonych w  przepisach wydanych na podstawie art.  18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.1)). § 4. 1. Do podstawowych zadań kierownika kancelarii, w odniesieniu do materiałów podlegających rejestracji w kancelarii, należy:

1) bezpośredni nadzór nad obiegiem materiałów;

1)

3) książkę doręczeń przesyłek miejscowych, której wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) wykaz przesyłek nadanych, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) rejestr wydanych przedmiotów służący do ewidencjonowania wydanych nośników informacji oraz innych przedmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. W  przypadkach uzasadnionych organizacją ochrony informacji niejawnych w kancelarii:

1) można prowadzić także inne dzienniki ewidencji niż wymienione w ust. 2;

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, z 2008 r. Nr 127, poz.  817, z  2009  r. Nr  157, poz.  1241, z  2010  r. Nr  40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1631 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1633 z 20112011-12-22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

 • Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1632 z 20112011-12-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1630 z 20112011-12-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-07 poz. 11

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-02-04 poz. 156

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 161

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Monitor Polski 2006 nr 60 poz. 634

  Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-14 poz. 1302

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie współdziałania Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w zakresie wykonywania funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.