Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1633 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-22
Data wydania:2011-12-16
Data wejscia w życie:2012-01-06
Data obowiązywania:2012-01-06

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1633 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 276                — 15981 —                Poz. 1633


1633

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1) z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie2) Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005  r. w  sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i  produktów naftowych i  ich usytuowanie (Dz. U. Nr  243, poz.  2063 oraz z 2007 r. Nr 240, poz. 1753) w § 97 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) urządzenia służące do odzyskiwania par produktów naftowych I  klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące te pary do zbiornika magazynowego tych produktów lub do odmierzacza paliw płynnych.”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Urządzenia, o  których mowa w  ust. 1 pkt 5, powinny odzyskiwać co najmniej 85% par produktów naftowych I  klasy ulatniających się do powietrza atmosferycznego. 2b. W przypadku gdy pary produktów naftowych I klasy są przekazywane do zbiornika magazynowego tych produktów naftowych, stosunek objętości tych par w  ciśnieniu atmosferycznym przechodzących przez urządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do objętości wydanego produktu powinien zawierać się w przedziale od 0,95 do 1,05 włącznie.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się do stacji paliw płynnych, których rzeczywista lub plano1)

wana przepustowość rozumiana jako całkowita roczna ilość produktów naftowych I  klasy wyładowana na stacji paliw płynnych:

1) nie przekracza 100 m3 rocznie;

2) przekracza 100 m3 rocznie, lecz nie przekracza 500 m3 rocznie, jeżeli stacja paliw płynnych jest usytuowana poza obszarami z zabudową istniejącą, w  odległości nie mniejszej niż 50 m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej.”;

4) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Na stacjach paliw płynnych wyposażonych w urządzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 5, na odmierzaczu paliw płynnych umieszcza się oznaczenie informujące konsumentów o  wyposażeniu stacji w te urządzenia.”. § 2.

1. Stacje paliw płynnych użytkowane albo wybudowane przed dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia, usytuowane poza obszarami z  zabudową istniejącą w  odległości nie mniejszej niż 50  m od budynków mieszkalnych, budynków zamieszkania zbiorowego oraz obiektów użyteczności publicznej, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie, powinny być do dnia 31 grudnia 2018  r. wyposażone w  urządzenia, o  których mowa w  § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, spełniające wymagania określone w  § 1 pkt 2 tego rozporządzenia.

2. Do urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, instalowanych na stacjach paliw płynnych, których budowy lub przebudowy nie zakończono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Urządzenia, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszego rozporządzenia, zainstalowane, przed dniem wejścia w  życie niniejszego rozporządzenia, na stacjach paliw płynnych, których rzeczywista przepustowość przekracza 3000 m3 rocznie, powinny do dnia 31 grudnia 2018 r. spełniać wymagania, o których mowa w § 1 pkt 2 niniejszego rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w  życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Gospodarki: wz. M. Kasprzak

Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/126/WE z dnia 21 października 2009 r. w sprawie odzyskiwania oparów paliwa na etapie II podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliw (Dz. Urz. UE L 285 z 31.10.2009, str. 36).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  32, poz.  159, Nr  45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1633 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1632 z 20112011-12-22

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: elektromechanik pojazdów samochodowych, monter nawierzchni kolejowej, optyk-mechanik, tapicer, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik optyk, technik transportu drogowego i technik transportu kolejowego

 • Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1631 z 20112011-12-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 276, poz. 1630 z 20112011-12-22

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw deregulacji gospodarczych

porady prawne online

Porady prawne

 • Dzierżawa stacji paliw

  Jakie dokumenty (legalizacje, odbiór techniczny, ochrona środowiska) należy skompletować przy przejmowaniu w dzierżawę stacji paliw od poprzedniego dzierżawcy? Czy (...)

 • Prywatna stacja paliw

  Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik (...)

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Komercyjna baza danych klientów

  Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie (...)

 • Miejsce na śmietniki

  W jakiej odległości od budynku wielorodzinnego oraz granicy działki prywatnej musi się znajdować kontener na śmieci? Czy istnieje konieczność wybudowania jakiejkolwiek (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-27 poz. 1749

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-02-07 poz. 181

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

 • Monitor Polski 2009 nr 21 poz. 269

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2008 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 205

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2011 r.

 • Monitor Polski 2011 nr 24 poz. 260

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie wielkości średniego dziennego przywozu netto ropy naftowej i produktów naftowych, średniej dziennej produkcji paliw, średniego dziennego wewnętrznego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych w 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.