Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 280, poz. 1647 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-27
Data wydania:2011-12-14
Data wejscia w życie:2012-01-02
Data obowiązywania:2012-01-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 280, poz. 1647 z 2011


Strona 1 z 65

Dziennik Ustaw Nr 280                — 16106 —                Poz. 1647


1647

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym Na podstawie art.  26 ust. 1 i  art.  106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z  2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzory:

1) deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i  3 oraz art.  106 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia 6 grudnia 2008  r. o  podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW), o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy;

3) deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), o  której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy;

4) deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy;

5) informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (INF-A—INF-D, INF-F, INF-I—INF-K), o których mowa w art. 21 ust. 6 ustawy. § 2.

1. Deklaracje podatkowe, o  których mowa w  § 1 pkt 1, składają się z  formularza głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz dla samochodów osobowych (AKC-4/A—AKC-4/F, AKC-4/H—AKC-4/K), których wzory określają załączniki nr 2—11 do rozporządzenia.

1)

2. Wzór deklaracji, o  której mowa w  § 1 pkt 2, określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.

3. Wzór deklaracji, o  której mowa w  § 1 pkt 3, określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.

4. Wzór deklaracji, o  której mowa w  § 1 pkt 4, określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

5. Wzory informacji, o których mowa w § 1 pkt 5, określają załączniki nr 15—22 do rozporządzenia. §

3. Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach nr 1—11 i 13—22 do rozporządzenia stosuje się począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r. Do rozliczenia za okresy wcześniejsze stosuje się przepisy dotychczasowe. §

4. Do wyczerpania nakładów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2012 r., dopuszcza się stosowanie przez podatników wzorów deklaracji określonych w  załącznikach nr  2—4 i  6—21 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w  sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o  wyrobach akcyzowych w  składzie podatkowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1052). §

5. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w  składzie podatkowym (Dz. U. Nr 157, poz. 1052). §

6. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 2 stycznia 2012 r.

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  120, poz.  690, Nr  171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i Nr 232, poz. 1378.

Minister Finansów: wz. L. Kotecki

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 280, poz. 1647 z 2011 - pozostałe dokumenty:

porady prawne online

Porady prawne

  • VAT przy zakupie samochodu osobowego

    Firma kupiła auto osobowe za 35 000 zł. netto, VAT na fakturze: 7 700 zł. Od zakupu samochodu osobowego odliczyliśmy VAT w wysokości 4 620 zł (60% z 7700 zł). W deklaracji (...)

  • Pełnomocnictwo podatkowe

    Księgowa z biura rachunkowego ma pełnomocnictwo od klienta do nieograniczonego reprezentowania klienta przed organami skarbowymi, podpisywania i składania deklaracji VAT (...)

  • Upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej

    Jako właściciel biura rachunkowego otrzymałam upoważnienie do podpisu deklaracji podatkowej jako osoba odpowiedzialna za naliczenie podatku. Proszę o opinię, czy mogę (...)

  • Deklaracje PIT-4 a rok podatkowy

    Rok podatkowy spółki z o.o. trwa od 1 lipca 2006 r. do 31 czerwca 2007 r. Czy spółka jest zobowiązana składać co miesiąc deklaracje PIT-4 (czyli stosować stare zasady)?

  • Podpis na zeznaniu CIT-8

    W spółce z o.o. nie ma zarządu, gdyż jego członkowie zrezygnowali. Nie ma też jeszcze ustanowionego kuratora. Spółka zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób (...)

Podobne Akty prawne

  • Dziennik Ustaw z 2013-01-09 poz. 34

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

  • Dziennik Ustaw z 2011-06-17 poz. 716

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

  • Dziennik Ustaw z 2010-05-25 poz. 574

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

  • Dziennik Ustaw z 2010-06-22 poz. 713

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenie zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług

  • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1325

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.