Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-23
Data wejscia w życie:2011-12-28
Data obowiązywania:2011-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 2011


Strona 1 z 6

Dziennik Ustaw Nr 282                — 16322 —                Poz. 1653


1653

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej Na podstawie art.  17 ustawy z  dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa sposób i warunki wykorzystania ogólnej kwoty połowowej określonych gatunków organizmów morskich w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na morzu terytorialnym, w Zatoce Puckiej, w Zatoce Gdańskiej oraz na akwenach położonych poza polskimi obszarami morskimi. § 2.

1. Wykorzystanie przez armatorów statków rybackich przyznanych im w  specjalnych zezwoleniach połowowych kwot połowowych określonych gatunków organizmów morskich odbywa się w drodze odłowienia kwot połowowych:

1) otrzymanych w  ramach podziału ogólnych kwot połowowych lub dodatkowych kwot połowowych;

2) pochodzących z wymian międzynarodowych;

3) przekazanych na zasadach określonych w art. 20a ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

2. Za wykorzystanie przez armatora statku rybackiego kwot połowowych, o  których mowa w  ust. 1, uznaje się również rezygnację z odłowienia tych kwot złożoną przez tego armatora w  sposób określony w §

9. § 3.

1. Podziału ogólnej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22—31 Morza Bałtyckiego dokonuje się, na wniosek armatora, na statki rybackie armatorów:

1) którym przyznano co najmniej raz, w wydanych na lata 2005—2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz

2) którzy dokonali odłowienia części kwoty połowowej łososia co najmniej w  jednym roku z  okresu od 2005 do 2010.

2. W  celu dokonania podziału, o  którym mowa w ust. 1, oblicza się udział procentowy armatora statku rybackiego w całkowitych połowach łososia, zgodnie z wzorem:

1)

gdzie: W — oznacza wyrażony procentowo udział armatora statku rybackiego w  całkowitych połowach łososia (z  dokładnością do drugiego miejsca po przecinku), — oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w  latach 2005—2010, przez armatora statku rybackiego, który posiadał co najmniej raz, w  wydanych na lata 2005—2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia,

Pa

Pwa — oznacza całkowite połowy łososia w sztukach, dokonane w  latach 2005—2010, przez armatorów statków rybackich, którzy posiadali co najmniej raz, w wydanych na lata 2005—2010 specjalnych zezwoleniach połowowych, kwotę połowową łososia oraz którzy nie dokonali zezłomowania statku rybackiego w  sposób określony w  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 września 2004 r. w  sprawie warunków i  trybu udzielania pomocy finansowej w  ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i  przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 213, poz. 2163, z późn. zm.3)) albo w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 — Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w  programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i  nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007—2013” (Dz. U. Nr 101, poz. 840 i Nr 129, poz.  1064, z  2010  r. Nr  43, poz.  249 oraz z  2011  r. Nr  129, poz.  745), zwanych dalej „rozporządzeniami w sprawie pomocy finansowej w  zakresie złomowania statku rybackiego”.

3. Wysokość indywidualnej kwoty połowowej łososia przyznawanej armatorowi na statek rybacki stanowi iloczyn liczby stanowiącej procentowy udział armatora statku rybackiego w  całkowitych połowach łososia, obliczony zgodnie z ust. 2, oraz liczby stanowiącej ogólną kwotę połowową łososia przyznaną na dany rok kalendarzowy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi uprawnień do połowów na Morzu Bałtyckim.

3)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2005  r. Nr  96, poz.  807, z  2006  r. Nr  220, poz.  1600, z  2007  r. Nr  21, poz.  125, z  2009  r. Nr  18, poz.  97, Nr  92, poz. 753 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 168 i Nr 106, poz. 622.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 99, poz. 832, z 2006 r. Nr 19, poz. 150 i Nr 221, poz. 1622, z 2007 r. Nr 103, poz. 713 oraz z 2008 r. Nr 23, poz. 140.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 20112011-12-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-10-07 poz. 1267

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania kwoty połowowej szprota pozostałej do odłowienia z ogólnej kwoty połowowej tego gatunku w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-30 poz. 83

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-09-28 poz. 1194

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2837

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2005 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-19 poz. 248

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej w 2010 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.