Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-06
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 282                — 16329 —                Poz. 1654


2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, dokonują dwie osoby wyznaczone przez kierownika ośrodka. § 6. 1. Wejście na teren ośrodka osób niebędących jego mieszkańcami wymaga każdorazowo zgody:

1) kierownika ośrodka — w  przypadku cudzoziemców korzystających z pomocy socjalnej, udzielanej na podstawie ustawy z  dnia 13 czerwca 2003  r. o  udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców — w przypadku pozostałych osób.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

1) przedstawiciela Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców,

2) funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej oraz innych organów porządku publicznego — którzy mogą wejść na teren ośrodka, po uprzednim zawiadomieniu kierownika ośrodka.

3. W przypadku przedstawicieli organizacji, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców, oraz podmiotów udzielających pomocy prawnej w sprawach o nadanie statusu uchodźcy, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może udzielić zgody na wejście na teren ośrodka na okres prowadzenia przez nich działań na rzecz cudzoziemców przebywających w ośrodku. § 7. 1. Cudzoziemiec może przyjmować odwiedziny w ośrodku w godzinach od 1000 do 1600 w miejscu wyznaczonym przez kierownika ośrodka.

2. W  szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą kierownika ośrodka, godziny odwiedzin w ośrodku mogą zostać wydłużone, nie później jednak niż do godziny 2200.

3. Osoba odwiedzająca zgłasza pracownikowi ochrony ośrodka cel wizyty, okazuje dokument potwierdzający jej tożsamość oraz dokument potwierdzający posiadanie zgody na wejście na teren ośrodka, a także podaje dane osobowe cudzoziemca, którego zamierza odwiedzić.

4. Pracownik ochrony ośrodka wpisuje do zeszytu odwiedzin imię i nazwisko osoby odwiedzającej oraz numer dokumentu potwierdzającego jej tożsamość. § 8. 1. Całodzienne wyżywienie zbiorowe jest wydawane w stołówce.

2. Posiłki są wydawane trzy razy dziennie w godzinach: 800—1000, 1200—1400 i 1700—1900.

3. Godziny wydawania posiłków mogą być zmienione przez kierownika ośrodka, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne lub przemawia za tym ważny interes cudzoziemców, w  szczególności związany z wykonywaniem praktyk religijnych. § 

9. Cudzoziemcowi przebywającemu w  ośrodku udostępnia się pomieszczenie kuchenne do przygotowywania posiłków oraz pomieszczenie wyposażone w  urządzenia chłodnicze do przechowywania artykułów żywnościowych.

§ 

10. Cudzoziemiec przebywający w  ośrodku jest obowiązany:

1) wykazywać szczególną troskę o  bezpieczeństwo małoletnich dzieci pozostających pod jego opieką;

2) przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 2200 do 600;

3) powracać do ośrodka przed godziną 2300;

4) posiadać i okazywać na żądanie pracownika tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca oraz identyfikator;

5) przy każdorazowym opuszczeniu terenu ośrodka pozostawiać pracownikowi ochrony ośrodka identyfikator;

6) udostępniać pomieszczenie mieszkalne do kontroli kierownikowi ośrodka lub innym osobom przez niego wyznaczonym. § 

11. Na terenie ośrodka cudzoziemcowi nie zezwala się na:

1) posiadanie broni lub amunicji w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.1)), a także materiałów wybuchowych lub innych przedmiotów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu;

2) posiadanie lub zażywanie środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;

3) posiadanie lub spożywanie napojów alkoholowych;

4) zakłócanie porządku publicznego;

5) przyjmowanie na nocleg osób nieuprawnionych do przebywania w ośrodku;

6) samowolne przenoszenie wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych ośrodka;

7) używanie dodatkowych urządzeń grzewczych lub innych urządzeń, których używanie może zakłócić prawidłowe funkcjonowanie ośrodka;

8) wynoszenie posiłków ze stołówki;

9) pozostawianie małoletnich dzieci bez opieki rodziców lub opiekunów;

10) fotografowanie lub filmowanie osób znajdujących się na terenie ośrodka bez ich zgody;

11) niszczenie mienia ośrodka oraz mienia innych cudzoziemców przebywających w ośrodku;

12) prowadzenie działalności w celach zarobkowych;

13) wykorzystywanie pomieszczeń ośrodka niezgodnie z przeznaczeniem;

14) palenie wyrobów tytoniowych, z  wyjątkiem wyznaczonych do tego miejsc poza terenem budynku mieszkalnego.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2004  r. Nr  96, poz.  959, z  2006  r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr  195, poz.  1199, z  2009  r. Nr  168, poz.  1323, z  2010  r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 38, poz. 195, Nr 51, poz. 263 i Nr 217, poz. 1280.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 20112011-12-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Zobowiązanie do opuszczenia terytorium RP

  Cudzoziemiec złożył w 2003 r. w ramach "abolicji" wniosek o udzielenie zgody na pobyt na czas określony na terytorium RP. W ramach wszczętego postępowania cudzoziemiec (...)

 • Konkubinat a status uchodźcy

  Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym (...)

 • NIP i PESEL dla obcokrajowca

  Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji?

 • Zameldowanie cudzoziemca

  Obywatel Ukrainy ma wizę (kat. D) ważną do List. 2010 ma też pozwolenie na pracę. Czy można zameldować obcokrajowca na okres dłuższy niż 3 miesiące (podstawa prawna (...)

 • Legalizacja pobytu cudzoziemca

  Mieszkam z cudzoziemcem (Francuz), mamy razem dziecko, ale nie jesteśmy małżeństwem. Na jakiej podstawie może on zalegalizować swój pobyt?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-26 poz. 793

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie trybu postępowania wobec cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w stosunku do których zachodzi domniemanie, iż byli ofiarami przestępstw lub przemocy, albo będących niepełnosprawnymi.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-05 poz. 1717

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, warunków przyznawania i wstrzymywania oraz sposobu korzystania ze świadczeń przez cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-22 poz. 1678

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia i upoważnienia komendantów granicznych placówek kontrolnych Straży Granicznej do wykonania niektórych czynności w sprawach cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-27 poz. 182

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, trybu i szczegółowych zasad przyznawania i wstrzymywania świadczeń dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-02 poz. 1564

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.