Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 8

Dziennik Ustaw Nr 282                — 16333 —                Poz. 1656


2. Wzór karty informacyjnej, o  której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b:

1) z  wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów złoża kopaliny jest określony w  załączniku nr  1 do rozporządzenia;

2) z  wykonania prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem zasobów wód podziemnych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się kopię decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych lub kopię decyzji o udzieleniu koncesji.

4. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się wyniki badań w formie zbioru danych na informatycznym nośniku danych, a w przypadku badań geofizycznych — również dane źródłowe i szczegółową lokalizację prac. §  5. 

1. Dokumentacja sporządzana w  przypadku wykonania otworu wiertniczego w  celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, niezwiązanego z  dokumentowaniem złóż kopaliny, obejmuje:

1) część tekstową składającą się z: a) strony tytułowej, b) karty informacyjnej, c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, d) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu, e) wskazania wykonawcy prac wiertniczych, geofizycznych i laboratoryjnych, f) opisu uzysku rdzenia i interwałów, z których pobrano próbki, oraz miejsca ich przechowywania, g) określenia głębokości, na których stwierdzono występowanie poziomów wodonośnych, h) opisu konstrukcji otworu wiertniczego, średnicy i głębokości posadowienia rur okładzinowych, i) opisu mineralogiczno-petrograficznego i stratygraficznego przewierconych utworów, j) wyników badań geofizycznych, k) zestawienia wyników badań laboratoryjnych próbek geologicznych, l) określenia sposobu likwidacji otworu wiertniczego;

2) część graficzną składającą się z: a) mapy przeglądowej w  skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wiercenia, b) planu sytuacyjno-wysokościowego w  skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją wiercenia, c) profilu geologicznego otworu wiertniczego w  zależności od głębokości wiercenia sporządzonego w skali nie mniejszej niż 1:2000.

2. Wzór karty informacyjnej otworu wiertniczego wykonanego w celu rozpoznania budowy głębokiego podłoża, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

3. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się kopię decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

4. Do części tekstowej dokumentacji dołącza się wyniki badań w formie zbioru danych na informatycznym nośniku danych, a w przypadku badań geofizycznych — również dane źródłowe i szczegółową lokalizację prac. §  6.

1. Dokumentacja sporządzana w  przypadku wykonywania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi obejmuje:

1) część tekstową składającą się z: a) strony tytułowej, b) karty informacyjnej, c) opisu zadania geologicznego, w tym określenia celu, terminu rozpoczęcia i zakończenia prac, d) syntetycznego omówienia budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych terenu badań, e) opisu profilu geologicznego wraz z  charakterystyką przewiercanych warstw wodonośnych i temperatury na dnie otworu wiertniczego, f) opisu sposobu izolacji przewierconych poziomów wodonośnych, g) charakterystyki rozwiązań technicznych, w  tym określenia ilości, głębokości i średnicy otworów wiertniczych, obliczonej mocy instalacji w kW, h) wyników wykonanych prób ciśnieniowych układu, i) opisu stanu zagospodarowania powierzchni terenu, j) oceny wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych, k) opisu zagrożeń na etapie użytkowania instalacji oraz w przypadku awarii, l) określenia sposobu kontroli pracy systemu;

2) część graficzną składającą się z: a) mapy przeglądowej w  skali nie mniejszej niż 1:50 000 z lokalizacją wykonanych prac, b) planu sytuacyjno-wysokościowego w  skali 1:500 lub 1:1000 z lokalizacją wierceń, c) profilu geologicznego reprezentatywnego otworu lub grupy otworów wiertniczych.

2. Wzór karty informacyjnej wykonywania prac geologicznych w  celu wykorzystania ciepła Ziemi, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 20112011-12-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-20 poz. 951

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji o obrocie materiałem siewnym

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1696

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1741

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-22 poz. 1508

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących wytwarzania środków żywienia zwierząt


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.