Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 2011 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-15
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 2011 - Strona 2


Strona 2 z 3

Dziennik Ustaw Nr 282                — 16341 —                Poz. 1657


3) kolejny numer ewidencyjny;

4) nazwę wykonawcy opróbowania;

5) datę pobrania, a dla próbek kopaliny płynnej, gazowej lub wody podziemnej — również godzinę ich pobrania; dla wody podziemnej należy podać temperaturę w wyrobisku i na powierzchni.

3. Skrzynki z próbkami geologicznymi opisuje się, określając:

1) na górnej podłużnej krawędzi dane określone w ust. 2 pkt 2 i 3;

2) na ścianie czołowej dane określone w  ust.  2 pkt 1—3;

3) na ścianie bocznej dane określone w ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5. §  7. 

1. Próbki geologiczne przechowuje się przez okres ich przydatności do wykorzystania.

2. Próbki geologiczne czasowego przechowywania przechowuje się co najmniej do czasu zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ administracji geologicznej lub opracowania arkusza mapy.

3. Próbki geologiczne trwałego przechowywania przechowuje się wieczyście, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli przekazanie do magazynu próbek geologicznych trwałego przechowywania spowoduje utratę przydatności próbek dotychczas przechowywanych w  magazynie, próbki dotychczas przechowywane, za zgodą ministra właściwego do spraw środowiska, podlegają likwidacji.

5. Likwidacji próbek dokonuje prowadzący magazyn próbek w miejscu ich dotychczasowego przechowywania. Z  przeprowadzonej likwidacji próbek sporządza się protokół likwidacji, który zawiera:

1) numer ewidencyjny zlikwidowanej próbki oraz dane z jej metryki;

2) przyczynę likwidacji próbki. § 8. Organy administracji geologicznej są obowiązane do ochrony gromadzonych dokumentów, zbiorów danych oraz próbek geologicznych przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, a  także przed niekontrolowanym ujawnieniem ich treści osobom niepowołanym. §  9. 

1. Organy administracji geologicznej umożliwiają nieodpłatne zapoznanie się ze zgromadzoną informacją geologiczną, bez prawa dokonywania reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii

w  postaci elektronicznej dokumentów i  zbiorów danych, a także bez prawa pobierania próbek, zwane dalej „wglądem”, lub umożliwiają wykonywanie reprodukcji, odpisu, odrysu, wydruku, fotokopii lub kopii w  postaci elektronicznej dokumentów i  zbiorów danych oraz pobieranie próbek geologicznych, zwane dalej „udostępnieniem”, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Wgląd i udostępnienie następuje na wniosek zainteresowanego podmiotu, skierowany do właściwego organu administracji geologicznej, w którym określa się:

1) dane zainteresowanego podmiotu;

2) nazwę dokumentu, zbioru danych lub informacje zawarte w metryce próbki, której dotyczy wniosek;

3) sposób udostępnienia informacji geologicznej;

4) cel wykorzystania informacji geologicznej.

3. W  przypadku gdy prawo do informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje Skarbowi Państwa, a przedmiotem udostępnienia jest informacja geologiczna wykorzystywana w  celu określonym w art. 100 ust. 2 ustawy lub informacja w postaci próbek oraz danych geologicznych zawartych w  dokumentach oraz zbiorach danych geologicznych, do wniosku o  udostępnienie dołącza się umowę na korzystanie z  informacji geologicznej zawartą z  właściwym organem, o  którym mowa w  art.  100 ust.  7 i  8 ustawy.

4. W przypadku gdy wyłączne prawo do korzystania z informacji geologicznej określonej we wniosku przysługuje podmiotom innym niż Skarb Państwa, do wniosku o udostępnienie dołącza się pisemną zgodę podmiotu, któremu takie prawo przysługuje.

5. Informacja geologiczna pochodząca z bieżącego dokumentowania przebiegu robót geologicznych i ich wyników nie podlega wglądowi i  udostępnieniu do czasu zakończenia działalności będącej źródłem tej informacji. § 

10. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.2) Minister Środowiska: M. Korolec

2)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z  dnia 19 grudnia 2001  r. w  sprawie gromadzenia i  udostępniania próbek i  dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780), które na podstawie art. 224 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i  górnicze (Dz.  U. Nr  163, poz.  981) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. (poz. 1657)

WZÓR

........................................................... ........................................................... ...........................................................

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 2011 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 20112011-12-28

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-28 poz. 1676

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem oraz udostępniania informacji geologicznej wykorzystywanej nieodpłatnie

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1781

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1780

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-25 poz. 161

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych z ewidencji.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-20 poz. 363

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie nadania Państwowemu Instytutowi Geologicznemu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.