Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-14
Data wejscia w życie:2011-12-28
Data obowiązywania:2011-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 282                — 16351 —                Poz. 1660


1660

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt SK 42/09 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Piotr Tuleja — przewodniczący, Mirosław Granat, Adam Jamróz — sprawozdawca, Stanisław Rymar, Andrzej Rzepliński,

protokolant: Grażyna Szałygo,

wniosku rejestracyjnym poszczególnych danych wymienionych w  skarżonym artykule, poza obowiązkiem podania tytułu,

5) art. 20 ust. 4 ustawy — Prawo prasowe, w zakresie odnoszącym się do czasopism, z  art.  54 ust.  1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przez to, że uniemożliwia rozpoczęcie wydawania czasopisma przed rozstrzygnięciem wniosku o rejestrację czasopisma, or ze ka :

1. Art. 45 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 oraz w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze, w zakresie dotyczącym czasopism drukowanych, ustawy z  dnia 26 stycznia 1984  r. — Prawo prasowe (Dz.  U. Nr  5, poz.  24, z  1988  r. Nr  41, poz.  324, z  1989  r. Nr  34, poz.  187, z  1990  r. Nr  29, poz.  173, z  1991  r. Nr  100, poz.  442, z  1996  r. Nr  114, poz.  542, z  1997  r. Nr  88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 90, poz. 999, z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 111, poz. 1181, z 2005 r. Nr 39, poz. 377, z  2007  r. Nr  89, poz.  590, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934 i Nr 205, poz.  1204) w  zakresie, w  jakim wprowadza odpowiedzialność karną za wydawanie czasopisma drukowanego bez rejestracji: a) je st nie zgodny z art. 31 ust. 3 w związku z art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, b) je st zgodny z  art.  42 ust.  1 w  związku z  art.  2 Konstytucji.

2. Art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze w związku z art. 7 ust.  2 pkt  1 i  pkt  3 ustawy powołanej w  punkcie 1, w  zakresie dotyczącym obowiązku rejestracji czasopisma drukowanego, je st zgodny z  art.  54 ust.  1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ponadto posta na wia : na podstawie art.  39 ust.  1 pkt  1 ustawy z  dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr  102, poz.  643, z  2000  r. Nr  48, poz.  552 i  Nr  53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z  2010  r. Nr  182, poz.  1228 i  Nr  197, poz.  1307 oraz z  2011  r. Nr  112, poz.  654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku. Piotr Tuleja Mirosław Granat Stanisław Rymar Adam Jamróz Andrzej Rzepliński

po rozpoznaniu, z  udziałem skarżącego oraz Sejmu i  Prokuratora Generalnego, na rozprawie w  dniu 14 grudnia 2011  r., skargi konstytucyjnej Wojciecha Antoniego Skrzypczyka o zbadanie zgodności:

1) art.  45 w  związku z  art.  7 ust.  2 pkt  1 i  3 oraz w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, ze zm.), w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma, z  art.  42 ust.  1 w  związku  z art.  2 Konstytucji, art.  7 ust.  1 zdanie pierwsze Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284) oraz art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i  Politycznych (Dz.  U. z  1977  r. Nr  38, poz.  167), przez nieprzestrzeganie zasady nullum crimen sine lege,

2) art.  45 w  związku z  art.  7 ust.  2 pkt  1 i  3 oraz w związku z art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy — Prawo prasowe, w zakresie odnoszącym się do niezarejestrowanego czasopisma, z  art.  54 ust.  1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przez ustanowienie odpowiedzialności karnej jako sankcji za niedokonanie rejestracji czasopisma,

3) art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy — Prawo prasowe, w  zakresie odnoszącym się do czasopism, w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy — Prawo prasowe, z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przez to, że nakłada obowiązek rejestracji czasopisma,

4) art. 20 ust. 2 ustawy — Prawo prasowe, w zakresie odnoszącym się do czasopism, z  art.  54 ust.  1 w związku z art. 31 ust. 3 i w związku z art. 14 ust. 1 Konstytucji, art. 10 Konwencji oraz art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, przez to, że nakłada obowiązek podania we

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1660 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1659 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1658 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz podziemne składowanie odpadów

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1657 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1656 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1655 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1654 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu pobytu w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1653 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1652 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1651 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2011/2012

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1650 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 282, poz. 1649 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.