Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1674 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-28
Data wydania:2011-12-23
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1674 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 284                — 16467 —                Poz. 1674


1674

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 23 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991  r. o  gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.  U. z  2007  r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i  Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz.  U. Nr  52, poz.  427 oraz z  2010  r. Nr  207, poz.  1371 i Nr 250, poz. 1685) wprowadza się następujące zmiany:

1)

1) w § 7 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) budowy, remontu oraz przebudowy budynków i  lokali, obiektów infrastruktury technicznej oraz innego majątku, przekazanych na podstawie art.  43 ust.  2 i  art.  44 ustawy bez uprzedniego doprowadzenia ich do należytego stanu technicznego;”;

2) w § 9a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Roczne zobowiązanie Agencji za 2012 r. z tytułu wypłat na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego, o  którym mowa w  przepisach o  realizacji prawa do rekompensaty z  tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obliczane jako iloczyn 10% powierzchni gruntów sprzedanych w  przetargach w  danym roku obrotowym i  średniej ceny sprzedaży jednego hektara gruntu Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z  jego częściami składowymi, uzyskanej w  przetargach w  danym roku obrotowym.”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust.  2 pkt  2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18  listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  227, poz.  1505, z  2009  r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1382.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1674 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1673 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów, w których podmiot posiadający zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania jest obowiązany do przedstawienia wyników badań, informacji, danych, ocen oraz kart charakterystyki substancji aktywnej i środka ochrony roślin

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1672 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1671 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1670 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 284, poz. 1669 z 20112011-12-28

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu zawarcia umowy, na podstawie której następuje uzyskanie członkostwa w otwartym funduszu emerytalnym

porady prawne online

Porady prawne

 • Umowa dzierżawy a prawo pierwokupu

  Czy prawo pierwokupu dotyczy również gruntów, które zostały wydzierżawione od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lub Lasów Państwowych?

 • Tryby sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

  W jakim trybie następuje sprzedaż nieruchomości rolnych Skarbu Państwa

 • Prawo odkupu nieruchomości kupionej od ANR

  Kupiłem na przetargu grunt rolny od ANR. Za dwa tygodnie mam podpisać właściwy akt notarialny. W ANR poinformowano mnie, że Agencja zaznaczy i umieści w akcie notarialnym (...)

 • Działalność rolnicza

  Jestem po wyższych studiach technicznych, ale nie rolniczych. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą w branży finansowej. Mam zamiar kupić 2 ha pola i zacząć (...)

 • Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

  Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-04 poz. 1371

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-29 poz. 1685

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-31 poz. 427

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1335

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej skarbu Państwa

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-27 poz. 1942

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Agencji Nieruchomości Rolnych oraz gospodarki finansowej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.