Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1679 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-14
Data wejscia w życie:2012-01-02
Data obowiązywania:2012-01-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1679 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 286                — 16673 —                Poz. 1679


1679

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych Na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz.  U. Nr  32, poz.  242) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: „§ 5a. 1. Ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków:

1) węgla, brykietów, brykietek i podobnych paliw stałych wytwarzanych z  węgla, objętych pozycją CN 2701,

1)

2) węgla brunatnego (lignitu), nawet aglomerowanego, z  wyłączeniem gagatu, objętego pozycją CN 2702,

3) koksu i  półkoksu, z  węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowanego, węgla retortowego, objętych pozycją CN 2704 00 — jeżeli są przeznaczone do celów opałowych, zwanych dalej „wyrobami węglowymi”, w wysokości określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Rozliczenia ubytków wyrobów węglowych objętych pozycjami CN 2701, CN  2702 i  CN 2704 00 dokonuje się oddzielnie dla każdej z nich.

3. Ubytki wyrobów węglowych wyraża się w jednostkach masy.”;

2) dodaje się załącznik nr  5 do rozporządzenia w  brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 2 stycznia 2012 r. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2011  r. Nr  120, poz.  690, Nr  171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. (poz. 1679)

MAKSYMALNE NORMY DOPUSZCZALNYCH UBYTKÓW WYROBÓW WĘGLOWYCH I.

1. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w  czasie magazynowania wyrobów węglowych wynosi 6,0% średniego dziennego stanu zapasów obliczonego na podstawie dziennych stanów wykazanych w ewidencji magazynowej.

2. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w  czasie przeładunku wyrobów węglowych wynosi 0,8% ilości wyrobów węglowych poddanych przeładunkowi.

3. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w  czasie przyjęcia wyrobów węglowych do magazynu wynosi 0,8% ilości przyjętej.

4. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w  czasie wydania wyrobów węglowych z magazynu wynosi 0,8% ilości wydanej.

5. Ubytki wyrobów węglowych, o  których mowa w ust. 1—4, rozlicza się za okresy roczne.

6. Masę magazynowanych wyrobów węglowych oznacza się wagowo lub oblicza jako iloczyn ich objętości i gęstości nasypowej.

7. Sposób oznaczania gęstości nasypowej poszczególnych wyrobów węglowych określają Polskie Normy. II. 1. Maksymalna norma dopuszczalnego ubytku powstającego w  czasie przewozu wyrobów węglowych wynosi 2,0% ilości wysłanej, bez względu na środek transportu.

2. W przypadku przeładunku w czasie przewozu dopuszczalny ubytek nie może przekroczyć 1,0% ilości przeładowanej.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1679 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1686 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zlikwidowanych podziemnych zakładów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1685 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1684 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zakresu danych zawartych w dokumencie płatniczym przekazywanym przez instytucję finansową do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1683 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niezdolności do pracy

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1682 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG)

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1681 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1680 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1678 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1677 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego

 • Dziennik Ustaw Nr 286, poz. 1676 z 20112011-12-29

  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Normy ubytków paliw

  Prowadzę sprzedaż detaliczną paliw. Po sporządzeniu spisu kontrolnego wystąpiły różnice ilościowe. Jakie są dopuszczalne ubytki paliw przy sprzedaży detalicznej?

 • Części samochodowe a akcyza

  Zakupiłem części samochodowe od dostawcy zagranicznego. Czy należy opłacić podatek akcyzowy?

 • Administracyjne normy hałasu a udowodnienie immisji

  Czy naruszenie administracyjnych norm hałasu jest dowodem na niedopuszczalne immisje z nieruchomości sąsiedniej ?

 • Wodomierz główny w budynku

  Czy w budynku wielomieszkaniowym/komunalnym musi być założony wodomierz główny? Gdy go brak, czy można obliczyć jakoś inaczej ogólne zużycie wody?

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-16 poz. 1086

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-16 poz. 1087

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków wyrobów węglowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-21 poz. 1409

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-27 poz. 799

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego

 • Legislacja UE z 2006-04-11 nr 101 poz. 4

  Decyzja Komisji z dnia 10 kwietnia 2006 r. zmieniająca decyzję 95/320/WE ustanawiającą Komitet Naukowy ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.