Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1694 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-21
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1694 z 2011


Strona 1 z 10

Dziennik Ustaw Nr 288                — 16769 —                Poz. 1694


1694

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007  r. o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.  U. z  2009  r. Nr  1, poz.  7, z  późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 

1. Rozporządzenie określa wzór sprawozdania i  sposób sporządzania sprawozdań z  realizacji zadań przewidzianych w  ustawie z  dnia 7 września 2007  r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej „ustawą”, oraz terminy i  sposób ich przedstawiania. § 2. 1. Organy właściwe dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela składają wojewodzie, w postaci elektronicznej, sprawozdanie kwartalne z  realizacji zadań przewidzianych w ustawie, w terminie do

15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

1)

2. Wojewoda przekazuje zbiorcze sprawozdanie kwartalne z realizacji zadań przewidzianych w ustawie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, w  postaci elektronicznej, w  terminie do

5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.

3. Wzór sprawozdania z  realizacji zadań przewidzianych w  ustawie, o  których mowa w  ust.  1 i  2, określa załącznik do rozporządzenia. § 3. Do sporządzania sprawozdań za III i IV kwartał 2011 r. mają zastosowanie przepisy dotychczasowe. § 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o  pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 173, poz. 1075). § 

5. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 97, poz. 800 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 229, poz. 1504 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 735, Nr  149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1212.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. (poz. 1694)

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1694 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1698 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1697 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1696 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1695 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1693 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1692 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1691 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1690 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1689 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1688 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.