Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1695 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-22
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1695 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 288                — 16779 —                Poz. 1695


1695

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym Na podstawie art. 251 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982  r. o  księgach wieczystych i  hipotece (Dz.  U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i  prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 116, poz. 779 i Nr 252, poz. 1695) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 21: a) lit. c otrzymuje brzmienie: „c) Sąd Rejonowy w  Limanowej — Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z  siedzibą w Mszanie Dolnej — dla miasta Mszana Dolna oraz gmin: Dobra, Mszana Dolna, Niedźwiedź i Rabka-Zdrój,”, b) lit. f otrzymuje brzmienie: „f) Sąd Rejonowy w  Nowym Targu — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla miast Nowy Targ i  Szczawnica oraz gmin: Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jabłonka, Krościenko nad Dunajcem, Lipnica Wielka, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica Dolna, Raba Wyżna, Spytkowice i Szaflary,”;

2) pkt 22 otrzymuje brzmienie: „22) w  obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie: a) Sąd Rejonowy w Bartoszycach — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, b) Sąd Rejonowy w  Biskupcu — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, c) Sąd Rejonowy w Giżycku — Wydział Ksiąg Wieczystych dla miasta Giżycko oraz gmin: Giżycko, Kruklanki, Miłki, Ryn i Wydminy, d) Sąd Rejonowy w Giżycku — Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z  siedzibą w Węgorzewie dla gmin: Budry, Pozezdrze i Węgorzewo,

1)

e) Sąd Rejonowy w  Kętrzynie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, f) Sąd Rejonowy w  Lidzbarku Warmińskim — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, g) Sąd Rejonowy w  Mrągowie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, h) Sąd Rejonowy w Nidzicy — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, i) Sąd Rejonowy w  Olsztynie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, j) Sąd Rejonowy w  Piszu — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, k) Sąd Rejonowy w  Szczytnie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu;”;

3) pkt 34 otrzymuje brzmienie: „34) w  obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach: a) Sąd Rejonowy w  Augustowie — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, b) Sąd Rejonowy w  Ełku — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, c) Sąd Rejonowy w Olecku — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, d) Sąd Rejonowy w Sejnach — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu, e) Sąd Rejonowy w  Suwałkach — Wydział Ksiąg Wieczystych — dla obszaru właściwości tego Sądu;”. § 

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Sprawiedliwości: J. Gowin

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2001  r. Nr  125, poz.  1368, z  2002  r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz.  1804, z  2008  r. Nr  116, poz.  731, z  2009  r. Nr  131, poz. 1075 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1370.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1695 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1698 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1697 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1696 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1694 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1693 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1692 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1691 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1690 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1689 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1688 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-12 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-30 poz. 1580

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczania sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-29 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-17 poz. 1570

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-27 poz. 355

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przenoszenia treści dotychczasowej księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.