Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1696 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-20
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1696 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 288                — 16780 —                Poz. 1696


1696

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji Na podstawie art. 79 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011  r. — Prawo geologiczne i  górnicze (Dz.  U. Nr 163, poz. 981) zarządza się, co następuje: §  1. 

1. Projekt robót geologicznych, zwany dalej „projektem”, składa się z części tekstowej i graficznej.

2. Część tekstowa projektu obejmuje opis zamierzonych robót geologicznych zawierający, w zależności od celu tych robót:

1) informacje dotyczące lokalizacji zamierzonych robót geologicznych, w  tym lokalizacji w  ramach trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, oraz opis zagospodarowania terenu, na którym mają być przeprowadzone te roboty, z  uwzględnieniem obiektów i obszarów chronionych;

2) omówienie wyników przeprowadzonych wcześniej robót geologicznych i  badań geofizycznych, geologicznych i  geochemicznych na obszarze zamierzonych prac geologicznych oraz wykaz wykorzystanych geologicznych materiałów archiwalnych wraz z  ich interpretacją oraz przedstawieniem na mapie geologicznej, w odpowiedniej skali, obszaru lub miejsc wykonania tych robót i badań;

3) opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych w  rejonie zamierzonych robót geologicznych wraz z przewidywanymi profilami geologicznymi projektowanych wyrobisk;

4) przedstawienie możliwości osiągnięcia celu robót geologicznych, zawierające w szczególności: a) opis i  uzasadnienie liczby, lokalizacji i  rodzaju projektowanych wyrobisk, b) przewidywaną konstrukcję otworów wiertniczych lub wyrobisk, c) informacje dotyczące zamykania horyzontów wodonośnych, d) sposób i  termin likwidacji otworów wiertniczych lub wyrobisk oraz rekultywacji gruntów, e) charakterystykę i uzasadnienie zakresu oraz metod zamierzonych badań geofizycznych i  geochemicznych oraz ich lokalizacji, f) opis opróbowania wyrobisk, g) zakres obserwacji i badań terenowych, w szczególności: — obserwacji poziomów i  pomiarów przepływów wód, — próbnych pompowań,

1)

— pomiarów temperatury i  ciśnienia w  razie występowania gazu ziemnego, ropy naftowej lub wód, — badań i pomiarów specjalnych, h) wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych, i) zakres badań laboratoryjnych, j) przewidywaną wielkość dopływu wód do wyrobiska lub jego poszczególnych poziomów eksploatacyjnych, k) przewidywaną jakość wody odpompowywanej z wyrobiska, l) sposób odwadniania i odprowadzania wody odpompowywanej z wyrobiska;

5) określenie: a) próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi administracji geologicznej, wraz ze wskazaniem sposobu i terminu ich przekazania, b) harmonogramu zamierzonych robót geologicznych, w tym terminów ich rozpoczęcia i zakończenia, c) wpływu zamierzonych robót geologicznych na obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, o  których mowa w  ustawie z  dnia 16 kwietnia 2004  r. o  ochronie przyrody (Dz.  U. z  2009  r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)), d) rodzaju dokumentacji geologicznej mającej powstać w  wyniku robót geologicznych, o  której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze.

3. Część graficzna projektu zawiera:

1) mapę topograficzną w skali co najmniej 1:100 000, z zaznaczeniem obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych i usytuowania ich w stosunku do granic miejscowości będącej siedzibą gminy lub punktów osnowy geodezyjnej, a w zależności od celu tych robót — mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, geofizyczną oraz przekrój geologiczny, jeżeli takie dokumenty już zostały sporządzone;

2) wskazanie lokalizacji obszaru lub miejsc zamierzonych robót geologicznych na: a) mapie sytuacyjno-wysokościowej sporządzonej w odpowiednio dobranej skali, nie mniejszej niż 1:50 000,

2)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2009  r. Nr  157, poz.  1241 i  Nr  215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1696 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1698 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1697 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1695 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1694 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1693 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1692 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1691 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1690 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1689 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1688 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymiana krokwi

  Chcę wymienić pokrycie dachu na domku jednorodzinnym. Nie wiem, w jakim stanie są krokwie. Czy możliwa jest wymiana krokwi (ilu) bez zezwolenia na budowę, a jedynie za (...)

 • Wstrzymanie prac budowlanych

  Art. 50 ust. 3 Prawa budowlanego stanowi, że w postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych organ nadzoru budowlanego może nałożyć obowiązek przedstawienia w terminie (...)

 • Leasing pracownika

  Czy leasing personalny (czy też pracowniczy) wymaga koncesji? Czy można prowadzić taką działalność w formie spółki cywilnej?

 • Brak koncesji na obrót paliwami

  Jaka jest odpowiedzialność przedsiębiorcy za podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pośredniczenia w sprzedaży paliw płynnych bez wymaganej koncesji, w okresie (...)

 • Przebudowa budynku

  Jestem właścicielką budynku mieszkalnego dwupoziomowego bez piwnic, w przyziemiu jest garaż dwustanowiskowy, który chciałabym zaadaptować na pomieszczenia mieszkalne. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-26 poz. 1531

  Oświadczenie Rządowe z dnia 5 października 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy państwowej, podpisanej w Pradze dnia 19 sierpnia 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 1999-04-27 poz. 362

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie wykazu przedsiębiorstw górniczych oraz przedsiębiorstw robót górniczych.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-18 poz. 1634

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-10-23 poz. 1758

  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.