Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1697 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-29
Data wydania:2011-12-20
Data wejscia w życie:2011-12-29
Data obowiązywania:2011-12-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1697 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 288                — 16782 —                Poz. 1697


1697

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem Na podstawie art.  176 ust.  1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001  r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

1)

Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  111, poz.  708, Nr  138, poz.  865, Nr  154, poz.  958, Nr  171, poz.  1056, Nr  199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr  130, poz.  1070 i  Nr  215, poz.  1664, z  2010  r. Nr  21, poz.  104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz.  804, Nr  152, poz.  1018 i  1019, Nr  182, poz.  1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr  122, poz.  695, Nr  152, poz.  897, Nr  178, poz.  1060 i Nr 224, poz. 1341.

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011  r. w  sprawie wymagań w  zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w  środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824) w załączniku nr 3 w części A w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) LAeq N — oznacza równoważny poziom dźwięku A  dla pory nocy (od godz.  2200 do godz.  600), w decybelach [dB].”. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: M. Korolec

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1697 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1698 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania oraz cofania zezwoleń na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1696 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1695 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1694 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1693 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1692 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1691 z 20112011-12-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień specjalizacyjnych i badawczo- rozwojowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1690 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1689 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności

 • Dziennik Ustaw Nr 288, poz. 1688 z 20112011-12-29

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw

porady prawne online

Porady prawne

 • Czynniki szkodliwe na stanowisku kierowcy

  Podczas przeprowadzonej kontroli przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w naszej spółce otrzymaliśmy nakaz do przeprowadzenia badań, pomiarów czynników szkodliwych (...)

 • Miejsca parkingowe w strefie zamieszkania

  Odnosząc się do odpowiedzi którą otrzymałam odnoście drogi osiedlowej, co zrobić skoro nie ma miejsc wyznaczonych do parkowania?

 • Pomost na bagnie a pozwolenie wodnoprawne

  Jestem dzierżawcą jeziora. Moja nieruchomość przylega do brzegu tego jeziora, jednak nie mam bezpośredniego dostępu do otwartej wody, ponieważ cały brzeg pokryty jest (...)

 • Odszkodowanie za brak energii elektrycznej

  Prowadzę warsztat samochodowy i dostawa energii elektrycznej jest konieczna dla działania mojej firmy. Niestety, przez kilka dni z powodu awarii, dostawa energii była wstrzymana, (...)

 • Przesunięcie płotu

  Postawiliśmy ogrodzenie między naszą posesją a sąsiada według mapki, sąsiedzi już po postawieniu przez nas ogrodzenia wezwali geodetę, który stwierdził, że ogrodzenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2006-09-02 nr 240 poz. 20

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1512/2005 z dnia 15 września 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 753/2002 ustanawiające (...)

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-27 poz. 796

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-14 poz. 33

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 • Komunikat UE z 2009-02-07 nr 31 poz. 20

  Komunikat Ministra Gospodarki Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja (...)

 • Komunikat UE z 2009-01-08 nr 3 poz. 192

  6. 1. Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej — Rok budżetowy 2009 (głosowanie)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.