Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1706 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-30
Data wydania:2011-12-21
Data wejscia w życie:2012-02-01
Data obowiązywania:2012-02-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1706 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 291                — 16894 —                Poz. 1706


1706

USTA WA z dnia 21 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 

1. W  ustawie z  dnia 13 października 1998  r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 ust. 1b otrzymuje brzmienie:

1)

„1b. Składki na ubezpieczenia rentowe osób, o których mowa w ust. 1 i 1a, finansują z własnych środków, w  wysokości 1,5% podstawy wymiaru ubezpieczeni i  w  wysokości 6,5% podstawy wymiaru płatnicy składek.”;

2) w art. 22 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) 8,00% podstawy wymiaru — na ubezpieczenia rentowe;”. Art. 

2. Ustawa wchodzi w  życie z  dniem 1 lutego 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2009  r. Nr  218, poz.  1690, z  2010  r. Nr  105, poz.  668, Nr  182, poz.  1228, Nr  225, poz.  1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 oraz z 2011 r. Nr 45, poz.  235, Nr  75, poz.  398, Nr  138, poz.  808, Nr  171, poz.  1016, Nr  197, poz.  1170, Nr  199, poz.  1175 i  Nr  232, poz. 1378.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1706 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1714 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1713 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1712 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1711 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1710 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1709 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia na 2012 r. programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1708 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej

 • Dziennik Ustaw Nr 291, poz. 1707 z 20112011-12-30

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-19 poz. 228

  Ustawa z dnia 19 lutego 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1095

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski 2011 nr 87 poz. 920

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 września 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski 2011 nr 57 poz. 576

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Monitor Polski 2011 nr 42 poz. 466

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za I kwartał 2011 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.