Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1715 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-30
Data wydania:2011-12-19
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1715 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 292                — 17026 —                Poz. 1715


1715

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 28 lipca 1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W  rozporządzeniu Ministra Finansów z  dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez płatni1)

ków podatku od spadków i  darowizn (Dz. U. Nr  243, poz. 1763) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) identyfikator podatkowy NIP lub identyfikator podatkowy numer PESEL (jeżeli podatnik go posiada);”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w  załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r. Minister Finansów: wz. L. Kotecki

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z  2011  r. Nr  75, poz.  398, Nr  85, poz. 458, Nr 149, poz. 887 i Nr 171, poz. 1016.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1715 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1724 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1723 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1722 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1721 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1720 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1719 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1718 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1717 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1716 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.