Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1723 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-30
Data wydania:2011-12-19
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1723 z 2011


Dziennik Ustaw Nr 292                — 17064 —                Poz. 1723


1723

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1) z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe Na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) warunki otrzymywania dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe, zwanych dalej „zadaniami zleconymi”;

2) wysokość i sposób obliczania dodatkowego wynagrodzenia;

3) tryb wypłacania dodatkowego wynagrodzenia. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) kwota bazowa — kwotę ustaloną dla żołnierzy zawodowych i  funkcjonariuszy w  ustawie budżetowej;

2) obsługa — sprawdzenie, w każdym dniu używania sprzętu transportowego, sprawności technicznej tego sprzętu oraz stanu technicznego jego zespołów i  podzespołów, ze szczególnym uwzględnieniem układów mających wpływ na bezpieczeństwo jazdy;

3) przełożony właściwy w  sprawach osobowych — Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, dyrektora instytutu badawczego, komendanta szkoły policyjnej, komendanta powiatowego, miejskiego lub rejonowego Policji. §

3. Za każdy dzień wykonywania zadań zleconych na piśmie przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub osobę przez niego upoważnioną policjantowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za:

1) obsługę transportera opancerzonego, miotacza wody lub gazu, ciężkiego sprzętu budowlanego, au1)

tobusu, samochodu ciężarowego o  dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, pojazdu specjalnego lub używanego do celów specjalnych na podwoziu samochodu ciężarowego o  ładowności powyżej 3,5 t — w wysokości 0,25% kwoty bazowej;

2) ręczne mycie sprzętu transportowego określonego w pkt 1 — w wysokości 0,50% kwoty bazowej;

3) obsługę łodzi motorowej — w  wysokości 0,30% kwoty bazowej;

4) bieżącą konserwację agregatu prądotwórczego o  mocy powyżej 20 kVA — w  wysokości 0,20% kwoty bazowej;

5) przygotowanie do uruchomienia, uruchomienie zgodnie z  instrukcją obsługi oraz zakonserwowanie agregatu prądotwórczego o  mocy powyżej 20 kVA — w wysokości 2% kwoty bazowej. §

4. Dodatkowe wynagrodzenie jest obliczane jako iloczyn liczby dni wykonywania zadań zleconych oraz stawki dodatkowego wynagrodzenia, przysługującej za każdy dzień wykonywania zadań zleconych, wyrażonej jako procent kwoty bazowej. §

5. Dodatkowe wynagrodzenie policjanta wykonującego zadania zlecone oblicza się odrębnie dla każdego rodzaju zadania, o którym mowa w §

3. §

6. Dodatkowe wynagrodzenie wypłaca się na podstawie imiennej listy, zatwierdzonej przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, w terminie do końca każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. §

7. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe (Dz. U. Nr 50, poz. 456). §

8. Rozporządzenie wchodzi w  życie z  dniem 1 stycznia 2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia 18 listopada 2011  r. w  sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr  248, poz. 1491).

Minister Spraw Wewnętrznych: J. Cichocki

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1723 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1724 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1722 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1721 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1720 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1719 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1718 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1717 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1716 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług

 • Dziennik Ustaw Nr 292, poz. 1715 z 20112011-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-11-20 poz. 1273

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-08 poz. 456

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków otrzymania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-29 poz. 670

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie warunków otrzymywania przez policjantów dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe.

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-12 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie rodzaju zadań zleconych, za które funkcjonariusz Służby Więziennej otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-14 poz. 685

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie warunków otrzymywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zadań zleconych wykraczających poza obowiązki służbowe.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.