Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1745 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-23
Data wejscia w życie:2012-01-15
Data obowiązywania:2012-01-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1745 z 2011


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 295                — 17258 —                Poz. 1745


1745

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych Na podstawie art.  16 ustawy z  dnia 21 listopada 2008  r. o  emeryturach kapitałowych (Dz.  U. Nr  228, poz. 1507, z 2010 r. Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa termin i sposób:

1) zawiadamiania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, otwartego funduszu emerytalnego o: a) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej lub o  miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, b) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, c) wysokości okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym;

2) zawiadamiania przez otwarty fundusz emerytalny Zakładu o: a) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, b) wyczerpaniu się środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, c) kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego niższej od wysokości okresowej emerytury kapitałowej wypłacanej w  części obliczonej ze środków zgromadzonych w  otwartym funduszu emerytalnym;

3) przekazywania przez otwarte fundusze emerytalne do Zakładu środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych na odrębny rachunek bankowy;

4) przekazywania środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego na rachunek funduszu emerytalnego;

5) dokonywania rozliczeń między Zakładem a otwartym funduszem emerytalnym w  przypadku nieprzekazania przez otwarty fundusz emerytalny środków na wypłatę okresowych emerytur kapitałowych albo przekazania ich w niepełnej wysokości, w tym wzór pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym otwartego funduszu emerytalnego, a  także w  razie nienależnie pobranych przez Zakład środków z otwartego funduszu emerytalnego. § 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dniu roboczym, należy przez to rozumieć dzień roboczy z wyłączeniem sobót. § 3. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o:

1) złożeniu wniosku o ustalenie prawa do okresowej emerytury kapitałowej, jeżeli wniosek ten został złożony w miesiącu osiągnięcia wieku emerytalnego lub w miesiącach następnych, oraz o miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa,

2) miesiącu, od którego zostanie przyznana okresowa emerytura kapitałowa, jeżeli: a) wniosek o  okresową emeryturę kapitałową został złożony przed osiągnięciem wieku emerytalnego albo b) postępowanie o  okresową emeryturę kapitałową zostało wszczęte z urzędu,

3) złożeniu wniosku o ponowne ustalenie wysokości okresowej emerytury kapitałowej, w tym o miesiącu, od którego zostanie ustalona okresowa emerytura kapitałowa w nowej wysokości — w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania wniosku przez właściwą terenową jednostkę organizacyjną Zakładu albo od pierwszego dnia miesiąca, od którego zostanie przyznana przez tę jednostkę okresowa emerytura kapitałowa. § 4. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego, w  terminie 3  dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w § 3. § 5. Zakład zawiadamia otwarty fundusz emerytalny o  wysokości okresowej emerytury kapitałowej w  części obliczonej ze środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, w terminie 3 dni roboczych od dnia ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej. §  6. 

1. Otwarty fundusz emerytalny przekazuje środki na pierwszą wypłatę okresowej emerytury kapitałowej w części obliczonej ze środków zgromadzonych w  otwartym funduszu emerytalnym, po ustaleniu prawa i  wysokości tej emerytury, na wskazany odrębny rachunek bankowy Zakładu, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o  którym mowa w § 5.

2. Otwarty fundusz emerytalny informuje Zakład o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka podlegających przekazaniu na fundusz emerytalny, w  terminie 3 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1745 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1752 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1751 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1750 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1749 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1748 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1747 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1746 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-17 poz. 34

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2009 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-09-06 poz. 1095

  Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy — Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

 • Monitor Polski 2012 poz. 328

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2012 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 160

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2011 r.

 • Monitor Polski 2012 poz. 625

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za II kwartał 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.