Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1747 z 2011

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2011-12-31
Data wydania:2011-12-27
Data wejscia w życie:2012-01-01
Data obowiązywania:2012-01-01

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1747 z 2011


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 295                — 17262 —                Poz. 1747


1747

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie Na podstawie art.  109 ust.  11 ustawy z  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.  U. z  2008  r. Nr  69, poz.  415, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 

1. W  rozporządzeniu Rady Ministrów z  dnia 17  lipca 2009  r. w  sprawie algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w  województwie (Dz.  U. Nr  123, poz.  1019) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) w pkt 1, 9—14, 16—25, 41, 48, 51 i 52 — dotyczących finansowania programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej;”, b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Kwoty środków Funduszu Pracy, jakie mogą być wydatkowane w  roku budżetowym na finansowanie zadań w województwie określonych w  art.  108 ust.  1 pkt  15, 26, 40 i  44 ustawy, realizowanych przez samorządy województw i  powiatów, są przekazywane przez ministra w wysokości faktycznych potrzeb.

4. W kwocie środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w  województwie wymienionych w ust. 1 pkt 1 udział środków będących w  dyspozycji samorządu województwa z  przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 35%, z zastrzeżeniem ust. 4a.”, c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: „4a. Udział środków Funduszu Pracy, o którym mowa w  ust.  4, może zostać zmniejszony, jeżeli minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, nie później niż do dnia uchwalenia przez Sejm ustawy budżetowej, poinformuje na piśmie ministra o braku możliwości przeznaczenia tych środków na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w roku budżetowym w województwie.

1)

4b. Kwota środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w  województwie wymienionych w  ust.  1 pkt  1 pomniejszona o  udział środków będących w  dyspozycji samorządu województwa z  przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe na zasadach określonych w art. 109 ust. 8 ustawy.”;

2) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: „§ 2a. 1. Kwota środków Funduszu Pracy określona w § 2 ust. 4 i 4a, będąca w dyspozycji samorządu województwa z  przeznaczeniem na realizację projektów współfinansowanych z  Europejskiego Funduszu Społecznego, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 3 miesięcy od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.

2. Kwota środków Funduszu Pracy określona w  §  2 ust. 4b, z  przeznaczeniem na finansowanie w województwie zadań wymienionych w  ust.  1 pkt  1, jest dzielona pomiędzy samorządy powiatowe w okresie 21 dni od dnia uzyskania od ministra zawiadomienia na piśmie o jej wysokości.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Ustalenie według algorytmu kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie wymienionych w § 2 ust. 1 pkt  1 i  2 oraz ust.  2 pkt  1 jest dokonywane na podstawie zatwierdzonego przez ministra planu Funduszu Pracy określającego kwoty środków na finansowanie zadań przez samorządy województw, samorządy powiatów, Ochotnicze Hufce Pracy, wojewodów oraz ministra.”;

4) w § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Marszałek województwa, w  terminie 7 dni od dokonania podziału, o  którym mowa w  §  2a ust. 1 i 2, zawiadamia na piśmie ministra o wysokości kwot środków Funduszu Pracy ustalonych według kryteriów przyjętych przez sejmik województwa na finansowanie zadań realizowanych przez samorządy powiatowe. Do zawiadomienia dołącza się kryteria podziału tych kwot przyjęte przez sejmik województwa.”;

5) w § 8 ust. 2—4 otrzymują brzmienie: „2. Minister może, z  własnej inicjatywy lub na wniosek marszałka województwa przyznać z rezerwy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, dodatkowe kwoty środków Funduszu Pracy w szcze-

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz.  U. z  2008  r. Nr  70, poz.  416, Nr  134, poz.  850, Nr  171, poz.  1056, Nr  216, poz.  1367 i  Nr  237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz.  742, Nr  97, poz.  800, Nr  115, poz.  964, Nr  125, poz.  1035, Nr  127, poz.  1052, Nr  161, poz.  1278 i  Nr  219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz.  1578, Nr  239, poz.  1593, Nr  254, poz.  1700 i  Nr  257, poz.  1725 i  1726 oraz z  2011  r. Nr  45, poz.  235, Nr  106, poz.  622, Nr  171, poz.  1016, Nr  205, poz.  1206 i  1211 i Nr 291, poz. 1707.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1747 z 2011 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1752 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie stopni trudności narciarskich tras zjazdowych, biegowych i nartostrad oraz sposobu ich oznaczania

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1751 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów znaków nakazu, zakazu, informacyjnych i ostrzegawczych stosowanych do oznakowania w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1750 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1749 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1748 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1746 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

 • Dziennik Ustaw Nr 295, poz. 1745 z 20112011-12-31

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie terminu i sposobu dokonywania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i otwarte fundusze emerytalne czynności dotyczących okresowych emerytur kapitałowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Finansowanie podatku z ZFŚS

  Jaka jest podstawa zakazująca finansowanie podatku dochodowego od świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Kto to sprawdza, PIP? Jakie mogą być konsekwencje (...)

 • Finansowanie nagród w konkursach z ZFŚS

  W firmie pracownicy spółki tworzą koło wędkarskie. Firma zorganizowała zawody wędkarskie dla pracowników. Dla zwycięzców przygotowano nagrody (o wartości 400, 200 (...)

 • Wydatkowanie środków z ZFŚS

  Nasz były pracownik zwrócił się do firmy z wnioskiem o wypłatę zapomogi losowej z tytułu ciężkiej i przewlekłej choroby (porusza się na wózku inwalidzkim). Czy (...)

 • Pożyczka dla pracownika w braku ZFŚS

  Czy zakład pracy nie posiadający funduszu socjalnego może udzielić swojemu pracownikowi pożyczki na cele socjalno - mieszkaniowe?

 • Koszty utrzymania ZFŚS

  Czy koszty prowadzenia wydzielonego rachunku bankowego Zakładowego Funduszu Socjalnego zmniejszają ten Fundusz, czy też obciążają koszty bieżącej działalności firmy?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.